فیلم آموزشی تدریس فصل 9 علوم نهم

با مشاهده ی فیلم آموزشی تدریس فصل 9 علوم نهم در این فصل دانش آموزان با نقش ماشین ها در زندگی، ورودی و خروجی ماشین ها، مفهومگشتاور نیرو و شرط تعادل براساس گشتاور نیرو آشنا شده و به درکی از مزیت مکانیکی می رسند و بر این اساس می توانند ماشین های ساده ای مانند اهرم ها، قرقره ها، سطح شیب دار و چرخ دنده ها را مورد بررسی قرار دهند.

فیلم آموزشی تدریس فصل 9 علوم نهم

 

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید فیلم آموزشی نمونه سوالات مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.