فیلم آموزشی تدریس فصل 1 علوم نهم :

درفیلم آموزشی تدریس فصل 1 علوم نهم و این فصل کاربران ابتدا با فلز مس و برخی کاربردهای آن آشنا می شوند؛ واکنش پذیری فلزها را از طریق آزمایش تجربه می کنند؛ با برخی نافلزها و مواد ساخته شده از آنها به ویژه برای دو عنصر اکسیژن و نیتروژن آشنا می شوند؛ سپس براساس مدل اتمی بور، عنصرها را طبقه بندی می کنند.

فیلم آموزشی تدریس فصل 1 علوم نهم :
ویژگی های جدول طبقه بندی را مورد بررسی قرار می دهند و در قسمت پایانی با بررسی الیاف طبیعی و مصنوعی با پلیمرهای طبیعی و مصنوعی و کاربرد آنها در زندگی روزمره، آشنا می شوند.

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید فیلم آموزشی نمونه سوالات مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

 

 

 

کانال تلگرام فرامعلم