خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزش تست ریاضی هشتم فصل 6 : مثلث

کاربر گرامی در فیلم آموزش تست ریاضی هشتم فصل 6 چند نمونه تست آموزشی این فصل  تجزیه و تحلیل و حل می شود.

می دانیم که تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است.

دقت در اشیاء ، پدیده ها و اتفاقات پیش روي انسان همواره راهگشا به سوي فهم و درك بیشتر انسان می باشد.

در حل مسائل ریاضی نیز یکی از اساسی ترین مهارت ها که به پیشبرد فرآیند حل مسئله کمک می کند دقت و تیزبینی جوانب مختلف موضوع می باشد.

کانال تلگرام فرامعلم

کاربران گرامی می توانند pdf این مجموعه سوالات همراه با جواب تشریحی و کامل از لینک زیر دریافت کنند.

لینک دریافت نمونه سوالات تستی ریاضی هشتم فصل ششم   مثلث را دریافت نمایند

همچنین کاربران عزیز می توانند با مراجعه به سوالات تشریحی این فصل توان علمی خویش را توسعه دهند.

نگاه کلی به فصل ریاضی هشتممثلث

مطالب این فصل با آموزش رابطه ي فیثاغورس و کاربرد آن شروع می شود. سپس با استفاده از تبدیل هاي هندسی که کاربران در سال گذشته یاد گرفته اند موضوع نهشتی در شکل از جمله هم نهشتی دو مثلث مطرح می شود. براساس آن سه حالت هم نهشتی دو مثلث و تعدادي حالت که دو مثلث هم نهشت نخواهند شد بررسی می شود. در آخرین درس این قسمت حالت هاي هم نهشتی دو مثلث قائم الزاویه مطرح و چند نمونه مسئله حل می شود.

در این فصل نیز ابزاري براي اثبات برابري دو مثلث و به تبع آن اجزاي متناظر آنها در اختیارشان قرار گرفته است. یکی از مسیرهاي توسعه مفاهیم این فصل می تواند به کارگیري این ابزار براي اثبات خاصیت هاي چهارضلعی ها باشد.

در کتاب درسی، سه حالت هم نهشتی مثلث ها و دو حالت هم نهشتی  مثلث هاي قائم الزاویه آمده است.

یکی از روشهاي متقاعد کردن کاربران براي قبول هر یک از این حالت ها، رسم مثلث هایی با داده هاي یکسان در آن حالت روي کاغذ، منطبق کردن مثلث ها روي هم و مشاهده هم نهشتی آنهاست. محیط نرم افزار GeoGebra با قابلیت هایی که دارد این امکان را براي دانش آموزان فراهم می کند که مثلث هاي مورد نظر را رسم نمایند و هم نهشتی آنها را بررسی کنند. ضمن آن که پویایی شکل ها امکان تکرار آزمایش با داده هاي دیگر را به سادگی و به سرعت ایجاد می نماید.