خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم ششم درس 12 با پاسخ نامه

کاربر گرامی در این نوشته یک نمونه سوال تستی علوم ششم درس 12 با پاسخ نامه طراحی شده است لازم است ابتدا پاسخ سوالات را با استفاده از دانسته های خود بدست بیاورید سپس با استفاده از پاسخ نامه پایان این نوشته جواب های خود را با پاسخ ها بررسی کنید  تا تحلیل درستی از فعالیت خود داشته باشید.

درس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟

کلمه مناسب را انتخاب کنید و جملات زیر را کامل کنید.

(تولید کننده ،تجزیه کننده،میکروب،انگل،درخت های بومی ،درخت های بیوم،هشتاد سال پیش ،هفتاد سال پیش،مورچه ها ،کفشدوزکها،هم سفرگی ،همیاری)

کانال تلگرام فرامعلم
 1. قارچ‌ها‌را‌………..‌می‌نامند چرا که ‌،به‌بهبود‌و‌تقویت‌خاک‌کمک‌می‌کند.
 2. کروکوديل هايی که در اطراف رود نيل زندگی می کنند، بعضی وقت ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند. در اين هنگام نوعی پرنده ی کوچک وارد دهان کروکوديل می شود و ……. درون دهان کروکوديل را می خورد. ‌
 3. درختانی که به طور‌ طبیعی‌ شرایط‌ رشد‌ آن‌ها‌ در‌ همان‌ منطقه‌ وجود‌ دارد‌……………….می‌گویند.‌
 4. ‌ شیر‌ ایرانی‌ حدود‌ ……………‌در‌ بخش‌هایی‌ از‌ ایران‌ وجود‌ داشت.‌ اما‌ به‌ دلایلی‌ً مثلا‌ شکار‌ توسط‌ انسان‌ و‌ از‌ دست‌ دادن‌ زیستگاهش‌ از‌ بین‌ رفت.‌
 5. مورچه ها، شته ها را با خود به لانه شان می برند تا ماده ی شيرينی را که شته ها دفع می کنند، بخورند.شته ها نيز در لانه ی آنها از شکارچی ها در امان می مانند این رابطه از نوع ………است.

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) کدام یک زنجیره غذایی را به درستی نشان نمی دهد؟

 1. گندم–> موش –>عقاب
 2. کفشدوزک –>گنجشک –> جغد
 3. فندق–> سنجاب –> گنجشک
 4. هویج–> خرگوش–> عقاب

2) در زنجیره زیر، اگر جاندار شماره 2 از بین برود کدام جانداران در معرض خطرند؟

نمونه سوال تستی علوم ششم درس 12 با پاسخ نامه شماره1

 1. 3 و 2
 2. 1 و 3
 3. 3 و 4
 4. 1 و 2

 3) کدام گزینه اطلاعات درستی درباره قارچ ها و کپک به ما نمی‌دهد؟

 1. قارچ ها در تشکیل خاک نقش دارند.
 2. کپک نوعی از گیاهان است که بقایای موجودات زنده را تجزیه می‌کنند.
 3. بعضی قارچ ها روی بقایای گیاهان و جانوران رشد می کنند.
 4. غذایی مثل نخود در ظرف بسته مرطوب کپک می زند.

 4) کدام نوع از روابط غذایی زیر از نوع انگل است؟

 1. مگس های مزاحم و اسب
 2. شته و مورچه
 3. کرکس و شیر
 4. سنجاب و عقاب

 5) کدام نوع از روابط غذایی از نوع همیاری است؟

 1. شته و مورچه
 2. کرکس و شیر
 3. سنجاب و عقاب
 4. کروکودیل و آهو

 6) کدام رابطه غذایی از نوع همسفرگی است؟

 1. کرکس و شیر
 2. کروکودیل و پرنده کوچک
 3. مگس مزاحم و اسب
 4. شته و مورچه

7) کدام گزینه در رابطه غذایی جانوران یکی سود می برد و دیگری ضرر می کند؟

 1. کروکودیل و پرنده کوچک
 2. شته و مورچه
 3. شیر و کرکس
 4. پشه و انسان

 8) کدام گزینه درست نیست؟

 1. با عدم سازگاری جانداران و محیط تغییر یافته، امکان نابودی بقای آنها و حتی انقراض آنها وجود دارد.
 2. شیر ایرانی تا کمتر از نیم قرن پیش در بخشی از ایران وجود داشت و به دلایلی از بین رفت.
 3. درخت های بومی درخت هایی هستند که به طور طبیعی در یک منطقه وجود دارند.
 4. کاج با ترشح مواد از ریشه خود مانع رشد گیاهان دیگر می شود.

  9) کدام گزینه درست نیست؟

 1. تنوع درختان جنگل های کاج کم است .
 2. هر زنجیره مانند رابطه غذایی به شکل مقابل است. تولید کننده مصرف کننده  تجزیه کننده
 3. ۱۵ اسفند روز درختکاری در کشور ماست.
 4. اگر قطع درختان به همین روش ادامه یابد حداکثر تا ۲۰ سال آینده جنگل ها از بین خواهد رفت.

10) کدام گزینه درست نیست؟

 1. لاله واژگون گیاه بومی منطقه لرستان ( کوهسار) است.
 2. رابطه شته و مورچه یا کروکودیل و پرنده از نوع همیاری است.
 3. رابطه همسفرگی بین شیر و کرکس وجود دارد.
 4. گیاه بومی گیاهی است که به طور طبیعی در منطقه رشد خواهد کرد.

ادامه نمونه سوال تستی علوم ششم درس 12 

11) کدام گزینه درباره کپک زدن درست نیست؟

 1. مواد غذایی در محیط گرم با حضور رطوبت کپک می زد.
 2. تنها مواد نشاسته دار می‌توانند مثل نان کپک بزند.
 3. کپک نوعی قارچ است که از ماده غذایی تغذیه می کند.
 4. گیاهان نیز مانند غلات می توانند کپک بزند.

12) در شبکه غذایی زیر به جای علامت سوال کدام گزینه می تواند باشد؟

نمونه سوال تستی علوم ششم درس 12 با پاسخ نامه شماره 2

13) کدام یک  از عبارت های زیر درست است؟

 1. کپک نوعی جاندار ذره‌بینی است که انرژی خود را از مواد غذایی به دست می‌آورد .
 2. قارچ ها گروهی از جانوران اند که به تشکیل خاک و بهبود آن کمک می کنند.
 3. قارچ ها فقط بر روی مواد غذایی رشد می کند.
 4. کپک ها بر روی نان سفید در انتها به رنگ سیاه دیده می شود.

14) بقایای موجودات زنده توسط کدام فرمانرو تجزیه می شوند؟

 1. قارچ ها
 2. جانوران
 3. آغازیان
 4. حشرات

15) با توجه به شبکه غذایی زیر کدام گزینه نادرست است؟

نمونه سوال تستی علوم ششم درس 12 با پاسخ نامه شبکه غذایی

 1. با حذف جانداره شماره یک موجودات شماره 6،5،7،2،4،3 در معرض خطر قرار می گیرند.
 2. اگر جاندار شماره ۷ از زنجیره غذایی حذف شود آسیبی به موجودات دیگر این زنجیره غذایی نمی رسد.
 3. مهمترین موجود زنجیره غذایی شماره ۲ است که همه موجودات زنجیره به آن به آن وابسته هستند.
 4. با قطع زنجیره و حذف شماره جاندار شماره 2 جاندار شماره 5  در معرض خطر قرار نمی گیرد .

16) در کدام گزینه یک جاندار سود نمی برند؟

 1. مورچه و شته
 2. زنبور و گل
 3. کرکس و گرگ
 4. کفشدوزک و درخت انار

 17) در کدام گزینه هردو جاندار سود می برند؟

 1. کروکودیل ،پرنده کوچک
 2. کرکس ،پرنده کوچک
 3. سیاهک گندم، گندم
 4. پرنده کوچک ، کفشدوزک

18) رابطه گل و زنبور عسل از چه نوع رابطه ای است؟

 1. انگلی
 2. همسفرگی
 3. شکار و شکارچی
 4. همیاری

19) در متن زیر چند اشتباه علمی وجود دارد؟

با افزایش جمعیت و ساخت مسکن و جاده ها ،  مقدار زیادی از زیستگاه ها، فراوانی انواع جانوران و گیاهان کاهش یافته است طبق گفته زیست شناسان در هر منطقه درختانی خودرو که به طور طبیعی در آن وجود داشته است منقرض شده اند . با این حال زیست شناسان توانسته اند زیستگاه شیر ایرانی که بیشتر از یک قرن پیش در بیشتر ایران وجود داشته  احیا کنند .همچنین می توان با کاشت درختان در روز درختکاری که امروز به عنوان یک فرهنگ  جهانی شناخته می‌شود به  این رسم پسندیده کمک کرد .

1)1               2) 2                     3) 3                          4) 4

 20) چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 • رابطه مگس مزاحم و اسب از نوع انگلی است .
 • در رابطه کرکس و شیر هر دو سود می‌برند.
 • شته ماده شیرین گیاه را می‌خورند و مورچه مواد دفعی شیرین شته می خورد و در مقابل مورچه مراقب شته ها خواهد بود.
 • رابطه بین گیاه سس وگوجه فرنگی از نوع همسفرگی است.
 • پرنده کوچک با خوردن میکروب های درون دهان کروکودیل سود می برد.
 1. 3
 2. 4
 3. 2
 4. 1

پاسخ نامه نمونه سوال علوم ششم درس 12 با پاسخ نامه: جنگل برای کیست؟

برای جای خالی کلمه مناسب داده شده  را بنویسید.

 (تولید کننده ،تجزیه کننده،میکروب،انگل،درخت های بومی ،درخت های بیوم،هشتاد سال پیش ،هفتاد سال پیش،مورچه ها ،کفشدوزکها،هم سفرگی ،همیاری)

 1. قارچ‌ها‌را‌….. تجزیه کننده.…..‌می‌نامند چرا که ‌،به‌بهبود‌و‌تقویت‌خاک‌کمک‌می‌کند
 2. کروکوديل هايی که در اطراف رود نيل زندگی می کنند، بعضی وقت ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند. در اين هنگام نوعی پرنده ی کوچک وارد دهان کروکوديل می شود و …. انگل… درون دهان کروکوديل را می خورد ‌
 3. درختانی که به طور‌طبیعی‌شرایط‌رشد‌آن‌ها‌در‌همان‌منطقه‌وجود‌دارد‌….. درخت های بومی…….می‌گویند.‌
 4. ‌ شیر‌ ایرانی‌ حدود‌ ….. هفتاد سال پیش……….‌در‌بخش‌هایی‌از‌ایران‌وجود‌داشت.‌ اما‌به‌دلایلی‌ً مثلا‌ شکار‌ توسط‌ انسان‌ و‌ از‌ دست‌ دادن‌ زیستگاهش‌از‌بین‌رفت.‌
 5.  مورچه ها شته ها را با خود به لانه شان می برند تا ماده ی شيرينی را که شته ها دفع می کنند، بخورند.شته ها نيز در لانه ی آنها از شکارچی ها در امان می مانند این رابطه از نوع ….. همیاری….است

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) کدام یک زنجیره غذایی را به درستی نشان نمی دهد؟

 1. گندم–> موش –>عقاب
 2. کفشدوزک –>گنجشک –> جغد
 3. فندق–> سنجاب –> گنجشک
 4. هویج–> خرگوش–> عقاب

شروع یک زنجیره غذایی با یک مصرف کنند نیست بلکه باید با یک گیاه یا تولید کننده آغاز شود مثلا   گیاه –> شته –>کفشدوزک–> گنجشک –> جغد

ادامه نمونه سوال تستی علوم ششم درس 12 با پاسخ نامه

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید