خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

 نمونه سوال علوم نهم فصل 12

در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 12 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 12 : گیاهان

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا کرده به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آموزش خود را بهبود ببخشید.

پاسخنامه این نمونه سوال را می توانید از اینجا ببینید.

کانال تلگرام فرامعلم

 پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 12

 نمونه سوال علوم نهم فصل 12

1) دم اسب ها جزو كدام گروه از گياهان هستند؟

1) خزه ها

2) سرخس ها

3) مخروط داران

4) گل دار

2) «گل قاصد» در تقسيم بندي ارسطو در كدام گروه قرار دارد؟

1) درخت

2) درختچه

3) بوته

4) چند ساله

3) تعداد نسبي كدام يك از گياهان زير بر روي زمين زياد تر است؟

1) گل دار

2) مخروط دار

3) سرخس ها

4) خزه ها

4) كدام يك از گياهان زير ريشه , ساقه و برگ دارند اما گل ندارند؟

1) نهان دانه

2) بازدانه

3) خزه ها

4) سرخس ها

5) كداميك از گياهان زير از درجه ي پيشرفتگي بيشتري برخور دار است؟

1) خزه

2) دم اسب

3) كاج

4) سيب زميني

6) دانه ي كدام گياه در درون ميوه پنهان نيست؟

1) كاج

2) بادام

3) گندم

4) لوبيا

7) كدام گزينه مربوط به گياه تك لپه است؟

1) رگ برگ منشعب

2) ريشه ي راست

3) گل پنج قسمتي

4) نداشتن دم برگ

8) وظيفه ي تارهاي مو مانند نوك ريشه ها چيست ؟

1) نگه داري گياه در خاك

2) جذب آب و املاح معدني

3) ذخيره ي مواد غذايي

4) رشد ريشه

9) ريشه ي كدام يك از گياهان زير محل نگهداري مواد غذايي است؟

1) پياز

2) سيب زميني

3) چغندر

4) سير

10) كدام گياه داراي ساقه ي زير زميني است؟

1) پياز

2) تربچه

3) چغندر

4) هويج

11) حلقه هاي سالانه ساقه ي بريده شده تنه ي درخت از رشد چه قسمتي به وجود مي آيد؟

1) آوند چوبي

2) آوند آبكشي

3) مغز ساقه

4) رشد پوست

12) برگ كدام گياه به وسيله ي غلافي به ساقه اتصال دارد؟

1) نهان دانه ها

2) گل دار

3) تك لپه

4) دو لپه

13) سلول هاي لوبيايي شكلِ سطح زيرين برگ كه داراي سبزينه است, چه نام دارد؟

1) سلول هاي سبزينه دار

2) نگهبان روزنه

3) روزنه

4) پوسته ي زيرين

14) رنگ نارنجي كه در فصل پاييز در بعضي از برگ هاي درختان ظاهر مي شود, مربوط به كدام ماده است؟

1) كلروفيل

2) گزانتوفيل

3) كاروتن

4) سيانين

15) گلبرگ كدام گياه متصل به هم است؟

1) گل سرخ

2) شقايق

3) آفتاب گردان

4) اطلسي

16) وظيفه غذا سازي در كدام گياه به عهده ساقه است ؟

1) نيشكر

2) شلغم

3) كاكتوس

4) هويج

17) كدام گزينه در باره ريشه درست است ؟

1) داشتن تنفس سلولي

2) تمام ريشه ها در خاك اند

3) فقط مسئول جذب آب و املاح اند

4) فاقد رشد قطري اند

18) ساختمان بدن كدام گياه پيشرفته و كامل تر است؟

1) كاكتوس

2) نخل

3) كاج

4) پياز خوراكي

19) رشد عرضي ساقه توسط كدام بخش ساقه صورت مي گيرد؟

1) مغز ساقه

2) آوند چوبي

3) آوند آبكشي

4) مريستم دايره محيطيه

20)  كدام يك از اندام هاي زاياي گياه محسوب مي شود؟

1) ريشه

2) ساقه

3) برگ

4) ميوه

ادامه پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 12

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید