خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۵,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم نهم فصل 8

کاربر گرامی : در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 8 آشنا می شوید .

فرا معلم سعی کرده است پس از گرد آوری درسنامه علوم نهم فصل 8 : فشار و آثار آن

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا نماید تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آمورش خود را بهبود ببخشید

در این برگه نیز نمونه سوال علوم نهم فصل 8 آورده شده است .

کانال تلگرام فرامعلم

لازم است ابتدا درسنامه علوم نهم فصل 8  را خوب و بدقت مطالعه کنید.

سپس به این سوالات پاسخ دهید .

پاسخ های خود را با پاسخنامه این فصل مقایسه کنید .

به تحلیل آزمون خود توجه بیش تری داشته باشید و به آن عمل کنید.

نمونه سوالات علوم نهم فصل 8 : فشار و آثار آن

1) وزن مکعب مقابل  120 نیوتن است میزان فشاری که به سطح زیرین آن وارد می شود چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟نمونه سوال علوم نهم فصل 8 فشار در جامدات

1) 6

2) 12

3) 0/6

4)60

2) اگر فشار هوا کاهش یابد………

1) دمای آب دیر تر بالا می آید.

2) دمای آب زود تر بالا می آید

3) آب در دمای پایین تری به جوش می آید.

4) آب در دمای بالا تری به جوش می آید.

3) يك بالون پر از گاز هيدروژن وقتي به طرف بالا صعود مي كند , حجمش چه تغييري مي كند؟

1) مرتبا كم مي شود.

2) مرتبا زياد مي شود.

3) تغيير نمي كند.

4) اندكي كمتر مي شود

4) شتر روی شن های نرم بیابان بهتر از اسب راه می رود. این عمل شبیه کدام عمل زیر است؟

1) خرسهای قطبی برای عبور از روی یخ به صورت سینه خیز می روند

2) پونز نوک تیز بهتر در دیوار فرو می رود .

3) لبه تیز چاقو گوشت را خوب می برد.

4) قایق روی آب شناور می ماند .

5) اگر به درون يك  بادکنک  به مقدار زیاد هوا وارد كنيم ، بادکنک  ……مي شود؟

1) فقط فشار درون آن زياد

2) حجم و فشار آن زياد

3) حجم آن زياد و فشار آن كم

4) فقط حجم آن زياد

6) استكاني را پر از آب نموده و كاغذي را با دقت به دهانه ي آن مي فشاريم و سپس استكان را وارونه مي كنيم , مشاهده مي كنيم كه آب آن نمي ريز د, علت اين امر …………….است.

1) نیروی چسبندگي كاغذ با آب

2) غلبه ي فشار هوا بر فشار آب استكان

3) اثر مویینگی  آب به ديواره ي استكان

4) چسبندگي كاغذ با لبه ي شيشه7

7) در سه نقطه ی مخزن پر از آبی به ارتفاع 8 متر سوراخ هایی به فاصله ی 1 متر ایجاد کرده ایم  با توجه به شکل اگر سوراخ ها را باز کنیم و آب خروجی  روی سه نقطه بریزد .آب از سوراخ …….. فرود می آید.نمونه سوال علوم نهم فصل 8 آزمایش فشار در مایعات

1) C در نقطه 3

2) A در نقطه 2

3) Bدر نقطه ی 3

4) Cدر نقطه 1

8) فشار آب در ته يك مخزن آب به چه عاملي از آن بستگي دارد؟

1) وزن

2) حجم

3) سطح

4) عمق

9) جرم شخصی 33/6 کیلو گرم و مساحت کف کفش او 168 سانتی متر مربع است . فشاری که شخص بر زمین وارد می کند چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

1) 10000

2) 2

3) 1

4) 20000

10) جعبه ی بدون  منفذی با درپوشی به مساحت 30 سانتی متر به طور ناقص از هوا تخلیه شده است. هرگاه فشار هوا 100000 پاسکال و فشار درون جعبه 40000 پاسکال باشد برای برداشتن در پوش چه نیرویی لازم است؟

1) 60000N

2) 1400000N

3)1800000N

4) 1200000N

11) ظرفی داریم به شکل مکعب  ، به ضلع 40 سانتی متر و پر از آب است . آب را درون یک مکعب مستطیل به طول 60 و عرض  40و ارتفاع 60 سانتی متر می ریزیم . فشار وارد بر کف ظرف در این حالت چه کسری از فشار در حالت اول است ؟

1) 2

2) 4

3) نصف

4) 0/66

۱۲) وزن میز مقابل 100 نیوتن و وزنه روی آن 300 نیوتن است میزان فشاری که بر هر پایه آن وارد می شود چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

1) 100

4) 400

2) 200

3) 300

13) بر روی سطح مربع شکلی نیروی عمودی F  وارد می شود . می خواهیم تحت اثر این نیروی ثابت فشار را 4 برابر کنیم چه تغییری در ابعاد این مربع باید ایجاد کنیم؟

1) هر ضلع را دوبرابر کنیم

2) هر ضلع را چهار برابر کنیم

3) هر ضلع را نصف  کنیم

4) هر ضلع را دوبرابر کنیم

14) استوانه ای به جرم m و ارتفاع hو شعاع قاعده ی r روی سطح افقی قرار دارد .اگر این استوانه را از وسط به موارات قاعده نصف کنیم و دو نیمه را در کنار هم روی سطح افقی قرار دهیم ، فشار وارد بر کف ……. می شود.

1) 2 برابر

2) نصف

3) 4 برابر

4) یک چهارم

15)یک مکعب مستطیل به ابعاد 3 و 10و 20 سانتیمتر به وزن 90 نیوتن وجود دارد اگر این مکعب را با کوچک ترین سطح خود روی میز قرار دهیم فشاری که  در آن نقطه به میز وارد می شود چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

1) 3000پاسکال

2) 0/9

3) 3

4) 1/3

 16) در سه لوله ي مختلف به هم پيوسته آب مي ريزيم , فشار آب در لوله ها چگونه خواهد بود؟

1) در لوله ي باريك بيشتر است.

2) در لوله ي ضخيم بيشتر است.

3) در لوله ي بلند تر بيشتر است.

4) در هر سه لوله يكسان است.

17) کدام مورد با فشار هوا ارتباط دارد؟

1) کفش های کوه نوردی باید کمی بزرگ تر از پا باشد

2) نوشیدن آب به وسیله ی نی

3) نوشتن با خودکار یا خودنویس

4) هرسه مورد ارتباط دارد

18) مکعبی به ابعاد 5 و 20 و 150 سانتی متر بر روی وجه بزرگتر روی زمین قرار دارد اگر وزن آن 600 نيوتن باشد , فشار وارد بر سطح زيرين آن چند پاسكال است؟

1) 200

2) 2000

3) 3000

4) 6000

19) اگر ارتفاع آب در يك مخزن آب 3 برابر شود , فشار آب وارد بر كف مخزن چند برابر خواهد شد؟

1) 6

2) 3

3) یک سوم

4) یک ششم

20) فشاري كه به هر نقطه از مايع وارد مي شود در كدام جهت است؟

1) فقط از بالا به پايين

2) فقط از پايين به بالا

3) فقط در امتداد افقي

4) در همه ي جهات

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۵,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید