خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

در این برگه به پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل هشتم آشنایی داشته باشید.

ابتدا با نگاهی گذرا به اهداف فصل هشتم می پردازیم سپس فعالیت های فصل را پاسخ می دهیم.

کاربر با تعریف فشار و تمایز آن با نیرو آشنا می شود.

کانال تلگرام فرامعلم

با مثال ها و تجربه های ساده ای، خواهد دید که اگر نیرو ثابت بماند و سطحی که نیرو به آن وارد می شود تغییر کند، فشار نیز تغییر می کند.

در ادامه با فشار در مایع ها و عوامل مؤثر در آن آشنا می شود.

همچنین با اصل پاسکال و کاربردهای آن در زندگی روزمره و صنعت و فناوری آشنا می شود.

در پایان، فشار در گازها را به کمک تجربه های ساده و جذاب فرا می گیرد.

مرور فصل در یک نگاه

مرور فصل 8 در یک نگاه

خود را بیازمایید صفحه 86 – 

خود را بیازمایید صفحه 84 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

پاسخ

فکر کنید صفحه 86 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

فکر کنید صفحه 84 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

پاسخ

فعالیت صفحه 86 فعالیت صفحه 84 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

آزمایش کنید صفحه 87 – 88 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

پاسخ قسمت 3 : با توجه به شکلی که رسم کرده ایم میزان فشار مایع مطابق شکل به ارتفاع ستون مایع بستگی دارد.

هرچه ارتفاع بیشتر باشد آب با فشار بیش تری خارج می شود.

پاسخ قسمت 4 : مطابق شکل  پیش بینی درست بود.

پاسخ قسمت 6 : با توجه به تصویری که رسم شده در قسمت ششم متوجه شدیم که دو بطری متفاوت است. اما ارتفاع ستون آب در هر دو یکسان است و فشار آب خروجی هم یکسان است.

پس نتیجه می گیریم فشار آب در مایعات فقط به ستون مایه یا ارتفاع بستگی دارد و به شکل ظرف بستگی ندارد.

فکر کنید صفحۀ 88 – فکر کنید صفحۀ 86 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

از آنجا که ارتفاع تعدادی از طبقات ساختمان، از سطح آزاد آب دریاچه بالاتر است، لازم است توسط پمپ (تلمبه) ، آب را به طبقات بالاتر فرستاد.

فکر کنید صفحه 89

زیرا سیال در یک پیستون کوچک باید بیش تر از فاصله ای که ماشین بالا می رود، حرکت کند.

برای مثال، اگر پیستون قسمت بالابر پیستون دارای قطر250 cm  و قطر سیلندر کوچک 12.5 cm باشد، نسبت مساحت ها 400 خواهد بود؛ بنابراین فشار هیدرولیکی باعث افزایش 400 برابری نیرو می شود.

آزمایش کنید صفحه 90 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

آرمایش کنید صفحه 88 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

فعالیت صفحۀ 90 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

فعالیت صفحۀ 88 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهماین فعالیت ساده به فشار هوا و اصل پاسکال مربوط می شود.

وقتی دهانهٔ بطری را با لب های خود می بندیم و در آن می دمیم فشار هوای بالای بطری افزایش می یابد.

بنابر اصل پاسکال، این افزایش فشار به هر اندازه ای که باشد، عیناً به تمام قسمت های مایع و همچنین بطری منتقل می شود در نتیجه آب از نی خارج می شود.

این آزمایش ساده، کاربردهای زیادی در وسایلی همانند آبپاش ها و سمپاش های دستی دارد که با تلمبه کار می کنند.

آزمایش کنید صفحه 92

آزمایش کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

1- در شکل الف : چون هوا درون ارلن وجود دارد آب فشار هوا در برابر عبور آب مقاومت می کند و آب به سختی وارد می شود.

2- حباب های هوا از قیف خارج می شود و آب به سختی وارد می شود.

3- از یکی از سوراخ ها هوا خارج می شود و از سوراخ دیگر که قیف به آن متصل است آب وارد می شود.

4- وقتی آب را درون قیف می ریزیم آب به سرعت و بدون خروج حباب هوا از قیف وارد ارلن می شود و از سوراخ دیگر بسرعت هوا خارج می شود.

فکر کنید صفحه 92

فکر کنید صفحه 90 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

آزمایش نشان می دهد در حالت (پ) آب سریع تر از بطری خارج می شود.

زیرا با فشردن بالای بطری، فشار هوای محبوس در بالای بطری افزایش می یابد (زیرا حجم آن کاهش می یابد) و در نتیجه آب سریع تر خارج می شود.

ایجاد سوراخ در ته بطری در زمان خروج آب از بطری تأثیر چندانی ندارد؛ زیرا همزمان با خروج آب از در بطری مقداری هوا وارد بطری می شود که کاهش فشار هوا در بالای بطری را جبران می کند.

لذا ایجاد سوراخ ها نمی تواند تأثیر مهمی در زمان خروج آب از بطری نیمه پر ایجاد کند.

فعالیت صفحه 93 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

فعالیت صفحه 90 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهمماهیچه های بین دنده ای و دیافراگم نیروی لازم برای فشار منفی را ایجاد کرده و شش ها بزرگ شده و هوا وارد می شود.

ماهیچه ها با ایجاد نوعی فشار منفی یا خلاء سبب کاهش فشار به هنگام دم و ورود هوا به شش ها می شوند.

همچنین با جمع شدن ماهیچه ها سبب خروج هوا یا بازدم در شش ها می شوند.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید