خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 15 : شکست نور

در این برگه با نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 15 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 15: شکست نور شما را با نمونه سوال و پاسخ نامه این فصل آشنا کرده تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید.

پاسخ های خود را با پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 15 مقایسه کنید.

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 15 : شکست نور

کانال تلگرام فرامعلم

1) اگر همه ي اجزاي نوري يكسان بازتابيده شوند، به طوري كه وقتي به چشم ما مي رسند تمام رنگ ها را داشته باشد در اين صورت جسم را به رنگ ……………..مي بينيم.

1) سفيد

2) سياه

3) آبي

4) قرمز

2) در ساخت پروژكتورها از كدام ابزار نوري بیشتر استفاده مي شود؟        

1) عدسي همگرا

2) عدسي واگرا

3) آينه تخت

4) آينه كوژ

3) ذره بين يك نوع عدسي ….است.   

1) واگرا

2) همگرا

3) مقعر

4) كاو

4) كدام يك از وسايل زير در كوره ي آفتابي مورد استفاده قرار مي گيرد؟       

1) آينه تخت

2) عدسي مقعر

3) آينه مقعر

4) آينه كوژ

5) هنگام پاشيده شدن نور سفيد توسط منشور , نور كدام رنگ كمتر شكسته مي شود؟      

1) بنفش

2) قرمز

3) آبي

4) زرد

6) درون کاسه یا لیوان کدری که روی میز قرار دارد، سکه ای بیندازید.

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 15 : شکست نور

یکی از افراد گروه مطابق شکل الف آنقدر از میز دور شود تا بتواند سکه را درست از لبهٔ کاسه ببیند. سپس از دوست خود بخواهید تا کمی عقب تر برود به طوری که سکهٔ درون کاسه را نبیند اکنون به آرامی درون کاسه آب بریزید تا دوستتان دوباره سکه را ببیند. علت دیده شدن سکه مربوط به چیست؟

1) شکست نور

2) حرکت نور به خط مستقیم

3) شفاف بودن آب

4) نزدیک شدن نور به خط عمود با شگست نور

7) باریکهٔ نور هنگام ورود از هوا به منشور، طوری شکسته می شود که ………. شود. همچنین هنگام خروج باریکهٔ نور از منشور به هوا، طوری شکسته می شود که از خط عمود دورشود.            

1) به خط عمود نزدیک – از خط عموددور

2) ار خط عمود نزدیک -به خط مستقیم

3) به خط عمود دور- از خط عمود نزدیک

4) عبور مستقیم – از خط عموددور

8) در پاشندگی نور سفید توسط منشور، کدام یک از رنگ های نور، بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟          

1) بنفش بیش تر – قرمز کم تر

2) بنفش کم تر – قرمز بیش تر

3) بنفش کم تر – زرد بیش تر

4) بنفش کم تر – آبی بیش تر

9) قطعه ای شفاف از جنس شیشه یا پلاستیک که سبب شکسته شدن باریکه ی نور و گاهی نیز باعث تجزیه و پاشندگی نور تابیده شده به آن می شود چه نام دارد؟

1) منشور

2) عدسی همگرا

3) عدسی

4) آینه

10) تصویر همه ی اجسام از پشت عدسی های واگرا …………………………. است.

1) همواره کوچک تر از جسم ،مستقیم و مجازی

2) همواره بزرگ تر از جسم ،مستقیم و مجازی

3) همواره کوچک تر از جسم ،واژگون و مجازی

4) همواره کوچک تر از جسم ،مستقیم و حقیقی

11) کانون در عدسی های همگرا …….. است زیرا از برخورد مستقیم پرتوهای …….. حاصل می شود.   

1) حقیقی – شکست

2) مجازی – شکست

3) حقیقی – واگرا

4) مجاری- واگرا

12) چشم های فرد عینکی ، بزرگتر از اندازه واقعی دیده می شود. چشم این فرد چه عیبی دارد عینک او چه نوع عدسی دارد؟

1) دوربینی –همگرا

2) دوربینی – واگرا

3) نزدیک بینی – همگرا

4) نزدیک بینی – واگرا

13) وقتی از هوا به ماهی داخل آکواریم نگاه می کنیم ماهی را نسبت به حالت واقعی چگونه می بینیم؟

1) بزرگتر و نزدیک تر

2) بزرگتر و دورتر

3) کوچکتر و نزدیکتر

4) کوچکتر و دورتر

14) در کدام ابزار تصویر همیشه نسبت به جسم کوچکتر و مجازی است؟  

1) عدسی همگرا و آینه کوژ

2) عدسی همگرا و آینه کاو

3) عدسی واگرا و آینه کوژ

4) عدسی واگرا و آینه کاو

15) در کدام ابزار زیر کانون حقیقی است؟

1) عدسی همگرا

2) عدسی واگرا

3) آینه کوژ

4) آینه تخت

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید