خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال میان ترم اول علوم هفتم

امروزه بر کسی پوشیده نیست که آزمون ها نقش زیادی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارند. در این برگه سعی شده است با انتشار نمونه سوال میان ترم اول علوم هفتم آموخته های کاربران گرامی عمق پیدا  کند و با نقاط ضعف و قوت خود شوند تا با آمادگی هر چه بیشتر بتوانند در آزمون های نیم سال اول موفق شوند.

کاربران گرامی در صورت نیاز می توانند فایل اصل آزمون و پاسخ نامه تشریحی را از اینجا دانلود و مورد استفاده قرار دهند.

نمونه سوال میان ترم اول علوم هفتم

1) جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.(2)

حجم، مشاهده ،آزمایش ، گاز ها ،جامدات ، علم، وزن ،

  1. تبدیل ………به عمل فناوری نامیده می شود.
  2. هر گاه ……….جسمی با جرم ثابت افزایش یابد ، چگالی آن کاهش می یابد.
  3. از میان سه حالت ماده ، …………….. تراکم پذیرند .
  4. فرضیه ها بر اساس ………… و جمع آوری اطلاعات ، ساخته می شوند.

2) جمله درست را با علامت(* )و نادرست را (×) مشخص کنید و جملات نادرست را با کم­ ترین تغییردرست کنید.(2)

a) چگالی آلومینیم از چگالی آب بیشتر است .

…………………………………………………………………………………………………………..

b) یک سانتی متر مربع برابر متر مربع است.

…………………………………………………………………………………………………………..

c) وقتی پس از مشاهده، برای علت آن پاسخ های احتمالی می دهیم، نتیجه گیری کرده ­ایم.

…………………………………………………………………………………………………………..

3)گزینه درست را انتخاب کنید.(2)

a) رضا متوجه شد که میکروب ها در ظرفی که مقابل اشعه فوق بنفش باشند رشد نمی کنند. او در گزارش خود نوشت :”نور خورشید احتمالا می تواند برخی از باکتری ها را بکشد ” این عبارت مثال مناسبی است برای………………….است.

الف) مشاهده  ⃞         ب) نتیجه گیری  ⃞         ج) فرضیه سازی  ⃞          د) آزمایش کردن  ⃞

b) جرم جسمی 160 گرم و حجم آن 64 سانتی متر مکعب است. چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

الف)2.5  ⃞                ب) 25  ⃞                    ج) 1.6  ⃞                      د)6.4  ⃞

c) کدام یک از شکل های زیر نشان دهنده ی عنصری با مولکول های سه اتمی است؟

آزمون میان ترم علوم هفتم

d)اتم های تشکیل دهنده ی کدام ماده ی زیر متفاوت است؟

الف) شیشه⃞           ب) گوگرد⃞            ج) مس  ⃞             د)   جیوه  ⃞

4) هر یک از کمیت های زیر را با چه وسیله ای اندازه می گیرند ؟(1)

a)  طول کلاس …………………. b) ضخامت یک صفحه کتاب ………………….
c)   حجم یک  قاشق آب …………………. d) جرم یک حبه قند مکعبی ………………….

5) گاز متان،اکسیژن و فلز آهن دارای مدلیبه شکل مقابل است.(1.5)

آزمون میان ترم علوم هفتم

الف) کدام شکل مربوط به گاز متان است؟چرا؟

 

ب) کدام شکل مربوط به اکسیژن است؟چرا؟

6) جدول زیر را کامل کنید.(1.25)

نمونه سوال میان ترم اول علوم هفتم

7) یکی از فناوری های بشر اختراع خودرو است. دو مورد از مزایا و معایب این فناوری را بطور مختصر بنویسید.(1)

8) وزنه ی 500 گرمی را به فنری آویخته و آن را از حال تعادل خارج می کنیم. وزنه و فنر درحال رفت و برگشت است وپس از چند رفت و برگشت متوقف می شود.

الف) چه عاملی باعث کشیده شدن فنر می شود؟(0.25)

ب) اگر این آزمایش را در کره ماه انجام دهیم، فنر بیشتر کشیده می شود یا کمتر؟ چرا؟(1)

9) برای ترکیب یک تعریف مناسب با ذکر مثال بنویسید.(1)

10) گرما چگونه موجب ذوب شدن یخ ( تغییرحالت ماده) می شود؟(1)

11) شکل زیر ساختار اتمی  عنصر نیتروژن را  نشان می دهد ویژگی های آن را بنویسید.(1)ساختار اتم در نمونه سوال میان ترم اول علوم هفتم

موفقیت شما آرزوی ماست.

میان ترم اول علوم هفتم صفحه 0میان ترم اول علوم هفتم صفحه 1میان ترم اول علوم هفتم صفحه 2 میان ترم اول علوم هفتم صفحه 3میان ترم اول علوم هفتم صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید