خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 14 علوم هفتم

کاربر گرامی : لازم است قبل از بررسی پاسخ نامه فعالیت های فصل 14 علوم هفتم ابتدا درسنامه این درس را مطالعه کنید تا آمادگی کافی برای فعالیت ها را داشته باشید.

در این فصل ، کاربران با دستگاه گردش مواد به عنوان رابط بین دستگاه های مختلف بدن آشنا می شوند.

در مورد سه بخش مهم این دستگاه یعنی قلب ، رگ ها و خون مطالبی ارائه می شود.

کانال تلگرام فرامعلم

و یادگیری هر قسمت با انجام فعالیت هایی تکمیل تر می شود. در این درس به نبض و فشار خون به عنوان علائم حیاتی بدن اشاره ای می شود.

و بیان مهمترین وظایف خون ، موضوع گردش مواد خاتمه می یابد.

مرور فصل

مرور فصل:

گفت و گو کنید صفحه 118 علوم هفتم

گفت و گو کنید صفحه 118 علوم هفتم

این دستگاه گردش برای اینکه بتواند با تمام یاخته های بدن ارتباط برقرار کند به مایعی نیاز دارد تا مواد را با خود جابه جا کند.

همچنین نیاز به لوله های دارد (رگ) که این مواد را انتقال دهد و نیرویی که مایع را در لوله ها به حرکت در آورد (قلب) در انسان این موارد شامل قلب ، رگ ها و خون است.
خون در شبکه ای از لوله های مرتبط با هم جریان دارد. به این لوله ها، رگ های خونی می گویند.

همچنین برای به گردش در آوردن این مایع درون رگها به نوعی پمپ نیاز است که همان قلب است

فعالیت صفحه 118 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 14 علوم هفتم

فعالیت صفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های فصل 14 علوم هفتم

سمت چپ قفسه سینه و پشت آن صدا های قلب بهتر شنیده می شود.

تعداد در افراد متفاوت است بین 75 تا 110 بار

عوامل متعددی هم بر ضربان قلب موثر است. مانند:

 • نوع فعالیت بدنی
 • سطح آمادگی جسمانی
 • دمای هوا
 • موقعیت بدن (مثلا حالت ایستاده یا دراز کشیده)
 • احساسات
 • اندازه بدن

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 119 علوم هفتم

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 119 علوم هفتم

دریچه قسمتی در دستگاه گردش مواد است که همانند یک سد باعث یک طرفه شدن جریان خون یا لنف می شود تا به عقب برگشت پیدا نکند.

دریچه های قلب

در قلب دو دسته دریچه وجود دارد:

دسته اول دریچه هایی هستند که بین دهلیز و بطن قرار گرفته اند و آن ها را دریچه های دهلیزی بطنی می نامند. دریچه های دولختی (میترال) و سه لختی در این دسته جای می گیرند.

دسته دوم دریچه هایی هستند که در ابتدای سرخرگ آئورت و سرخرگ ششی قرار دارند و آن ها را به ترتیب دریچه های سینی آئورتی و سینی ششی می نامند.

دریچه های قلبی از بافت پیوندی رشته ای تشکیل شده اند و در دو طرفشان بافت پوششی قرار دارد.

آزمایش کنید صفحه 119 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 119علوم هفتم

سعی کنید قلبی سالم را که رگ های آن از انتهای نزدیک به قلب بریده نشده باشد،  تهیه کنید.

برای تشخیص جلو و عقب قلب معیارهای مختلفی وجود دارد ؛ از جمله:

 1. سطح جلویی حالت محدب ولی سطح عقبی حالت مسطح دارد.
 2. رگ های کرونر در سطح جلویی اریب ولی در سطح عقبی به صورت عمودی است.
 3. در سطح شکمی بیشتر سرخرگ ها دیده می شوند ولی در سطح پشتی بیشتر سیاهرگ ها دیده می شوند.

برای تشخیص چپ و راست قلب نیز معیارهایی وجود دارد؛ از جمله

 1. ضخامت دیوارهٔ بطن چپ از بطن راست بیشتر است.
 2. با وارد کردن سوند به سرخرگ ها و تشخیص اینکه به کدام حفره متصل اند، می توان سمت چپ و راست قلب را تشخیص داد. در سطح شکمی همیشه اولین رگ سرخرگ ششی و در پشت آن سرخرگ آئورت قرار دارد. در صورتی که سوند را وارد سرخرگ ششی کنید، به بطن راست منتهی می شود و سرخرگ آئورت به بطن چپ راه دارد.
 3. سرخرگ کرونر در سطح شکمی که حالت اریب دارد، روی دیوارهٔ وسط قلب قرار گرفته است.

سطح شکمی قلب را به سمت جلو بگیرید و قلب را روی سینهٔ خود قرار دهید؛ چپ و راست قلب مشخص می شود.

سرخرگ های آئورت و ششی را با هم مقایسه کنید.

سرخرگ ششی ممکن است با دو شاخه و سرخرگ آئورت با چند انشعاب دیده شوند.

سیاهرگ ها که بیشتر آنها در سطح پشتی دیده می شوند، دیوارهٔ نازکی دارند.

تشخیص هر کدام از سیاهرگ ها در مراحل بعدی تشریح انجام می شود.

تشریح را از سرخرگ ششی آغاز کنید.

با کمک سوند و قیچی سرخرگ ششی را کمی برش دهید تا دریچهٔ سینی مشاهده شود.

به چگونگی باز و بسته شدن آن توجه کنید.

برش را به موازات سرخرگ کرونر شکمی ادامه دهید تا به انتهای بطن راست برسید.

درون بطن راست پایک های قلبی و طناب های وتری را مشاهده می کنید. پایک های قلبی سه نوع اند.

نوع اول یک طرف طناب های وتری به آن وصل اند.

نوع دوم دوطرف بطن را به هم متصل می کند تا زیاد باز نشود.

نوع سوم به صورت چین خوردگی هایی در دیوارهٔ بطن وجود دارند که به انقباض دیواره کمک می کنند.

طناب های وتری که بیشتر از بافت پیوندی محکمی تشکیل شده اند، از یک طرف به لت های دریچه ها وصل اند و از طرف دیگر به پایک نوع اول. این طناب ها نمی گذارند دریچه ها به سمت بالا باز شوند.

با فاصله دادن دیوارهٔ بطن دریچهٔ 3 لختی ( 3 لت آن) مشخص می شود که بین بطن راست و دهلیز راست قرار دارند.

با عبور دادن یک سوند از این دریچه به دهلیز راست وارد می شویم.

با گردش در آن می توانیم سیاهرگ های زیرین و زبرین را تشخیص دهیم.

با قیچی دریچهٔ سه لختی و دیوارهٔ بطن را ببرید تا به دهلیز راست برسیم.

بخش ماهیچه ای و چروک دار دهلیز را گوشک گویند.

بقیهٔ آن سینوس های سیاهرگی هستند.

به دهلیز راست علاوه بر سیاهرگ زبرین و زیرین، سیاهرگ کرونری نیز وارد می شود.

محل قرار گرفتن سیاهرگ ها به ترتیب از بالا به پایین زبرین ، زیرین و کرونری می باشند.

بزرگ سیاهرگ زبرین خون را از بالاتنه (سر، گردن و دست ها) و بزرگ سیاهرگ زیرین خون را از بخش های پایین تنه به قلب برمی گرداند.

سیاهرگ کرونری خون سرخرگ های کرونری را جمع آوری و وارد دهلیز راست می کند.

تشریح را با ایجاد برش در سرخرگ آئورت ادامه می دهیم.

با بریدن دیوارهٔ آن ، ابتدا دریچهٔ  سینی آئورتی را می بینیم که در بالای آنها 2 مدخل سرخرگ های کرونری دیده می شوند.

دریچه های سینی پس از برش شبیه حرف (س) دیده می شوند. به همین دلیل به آن سینی گویند.

برش را به موازات سرخرگ کرونری سطح شکمی و تا انتهای بطن چپ ادامه می دهیم.

بطن چپ را با بطن راست مقایسه کنید.

دیوارهٔ بطن چپ ضخامت 4 الی 5 برابری بطن راست را دارد؛ چرا؟ چون بطن چپ با انقباض قوی خود باید خون را به تمام بدن برساند.

در بطن چپ پایک نوع 2 دیده نمی شود؛ ولی پایک های نوع اول و سوم ضخامت بیشتری دارند.

دریچهٔ دولختی (میترال دو لتی) در بین بطن و دهلیز چپ دیده می شود.

با عبور سوند از آن وارد دهلیز چپ شده، با گردش در آن سیاهرگ های ششی را تشخیص می دهیم.

سیاهرگ های ششی 4 عدد هستند که دو تا دو تا به یک سینوس سیاهرگی وارد می شوند.

ممکن است در اثر بریده شدن، این رگ ها با هم یکی شده باشند و همهٔ آنها دیده نشوند.

با بریدن دریچهٔ دولختی همراه با دیوارهٔ بطن وارد دهلیز چپ می شویم.

درون آن کوشک چپ و سینوس های سیاهرگی و تعدادی از سیاهرگ های ششی قابل تشخیص اند.

فعّالیت صفحه 120 علوم هفتم

فعّالیت صفحه 120علوم هفتم

الف) تمام سرخرگ هایی که خون را از قلب خارج و به عموم بدن می فرستند و انشعابات سرخرگ آئورت هستند خون روشن دارند و سرخرگی که خون را به شش ها می برد خون تیره دارد.

تمام سیاهرگ هایی که از عموم بدن خون را به قلب باز می گردانند خون تیره دارند و خون خود را به دهلیز راست می ریزند.

همچنین سیاهرگ هایی که از شش ها به قلب باز می گردند خون روشن دارند و به دهلیز چپ می ریزند.

ب) 

فكر كنید صفحه 121 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 14 علوم هفتم

فكر كنید صفحه 121 پاسخ نامه فعالیت های فصل 14 علوم هفتم

ضربان قلب : هر ضربان قلب 3 مرحله دارد که در شکل نشان داده شده است.

1) انقباض دهلیزها

در این مرحله خون وارده به دهلیزها از طریق دریچه های دهلیزی بطنی وارد بطن ها می شود این مرحله حدوداً 0.1 ثانیه طول می کشد.

2) مرحلۀ انقباض بطن ها

در اثر انقباض بطن ها خون از دریچه های سینی عبور می کند و وارد سرخرگ های آئورت و ششی می شود. دریچه های دولختی و سه لختی در این مرحله بسته اند تا خون به دهلیزها برنگردد.این مرحله حدوداً 0.3 ثانیه طول می کشد.

3) استراحت عمومی

دهلیزها و بطن ها به مدت 0.4 ثانیه استراحت می کنند. در این مرحله دریچه های دولختی و سه لختی باز ولی سینی ها بسته اند.

مجموعهٔ این مراحل که 0.8 ثانیه طول می کشد، یک ضربان قلب نامیده می شود.

فعّالیت صفحه 122 علوم هفتم

فعّالیت صفحه 122علوم هفتمفعّالیت صفحه 122 علوم هفتم

فعّالیت صفحه 122علوم هفتم

در بدن هر جا که سرخرگ از روی یک استخوان عبور کند، نبض به خوبی حس می شود.

تعداد نبض با تعداد ضربان قلب برابر است؛ چون در هر ضربان قلب یک موج نبضی ایجاد می شود. به همین دلیل می توان با شمارش تعداد نبض به تعداد ضربان قلب پی برد.

در زمان ورزش و فعالیت خون با سرعت بیشتری توسط قلب پمپاژ می شود و تعداد ضربان قلب و در نتیجه نبض هم بیش تر است و در زمان استراحت بر عکس.

فعّالیت صفحه 123 علوم هفتم

فعّالیت صفحه 123علوم هفتم

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 123 –اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 123 - پاسخ نامه فعالیت های فصل 14 علوم هفتم

الف) تعداد سلول های خونی ، گلبول های قرمز 6-5 میلیون ، گلبول های سفید 7-6 هزار و پلاکت ها 250 هزار در میلی متر مکعب خون می باشند.

بنابراین حجم اصلی سلول های خون را گلبول های قرمز تشکیل می دهند که 700 برابر گلبول های سفید و 20 برابر پلاکت ها هستند.

برای مشاهدهٔ سلول های خونی ، گلبول های قرمز بدون رنگ آمیزی در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده اند.

کافی است قطرهٔ خون را روی لام به خوبی پخش کنیم یا به اصطلاح گسترش تهیه کنیم.

ولی برای مشاهدهٔ گلبول های سفید باید رنگ آمیزی خاصی به نام گیمسا انجام شود.

در این روش ، هسته و سیتوپلاسم گلبول های سفید رنگ و مشخص می شوند و از روی شکل هسته و دانه های سیتوپلاسم انواع آن را تشخیص می دهند.

ب) RBC مخفف Red blood cells یا سلول های (گلبول های) قرمز خون و WBC مخفف White blood cells یا سلول های (گلبول های) سفید خون

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید