خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 13 : هوازدگی

در این برگه با نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 13 آشنا می شوید.

فرامعلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 13 : هوازدگی ، شما را با نمونه سوال این فصل آشنا کرده تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید.

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 13 را خوب و به دقت مطالعه کرده سپس به نمونه سوال پاسخ دهید.

پاسخ های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

به تحلیل آزمون خود توجه بیش تری داشته باشید و به آن عمل کنید.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 13 هوازدگی

جملات زیر را با کلمات مناسب، کامل کنید.

1- رسوباتی که به وسیله یخچال ها حمل می شوند، معمولا ……………می باشند.

2- تبدیل شدن سنگ های رسوبی، آذرین و دگرگونی، طی فرایندهایی به یکدیگر را  ……………………. می نامند.

3- به جابه جاشدن کند مواد در دامنه های کم شیب به علت کشش زمین، ……………. می گویند.

4- جدا شدن ذرات خاک از بستر خود و انتقال آن ها به مکانی دیگر ، ………………. نامیده می شود.

5- هر چه مسافت حمل و نقل ذرات خاک بیشتر باشد، ذرات …………………….می شوند.

6- مهم ترین عامل هوازدگی فیزیکی در مناطق بیابانی، تغییرات …………………………….. است.

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) کدام یک از عوامل زیر ، باعث هوازدگی شیمیایی در سنگ ها می شود؟

1) تغییر دما

2) برداشته شدن فشار از لایه ها

3) اکسیژن

4) رشد بلور کانی ثانویه

2) کدام یک از گزینه های زیر، هوازدگی فیزیکی نیست؟

1) شکستن سنگ ها

2) خردشدن گرانیت و تبدیل آن به ماسه

3) تبدیل گرانیت به رس

4) سوراخ شدن سنگها توسط جانداران حفار

3) کدام کانی یا سنگ سریع تر با اکسیژن هوا ترکیب می شوند؟

1) کربن دار

2) آهن دار

3) سیلیکاتی

4) آهکی

4) کدام یک از گزینه های زیر هوازدگی شیمیایی نیست؟

1) تبدیل شدن فلدسپات ها به رس

2) اکسید شدن سنگ های آهن دار

3) انحلال سنگ آهک در باران اسیدی

4) حل شدن سنگ های نمک در آب

5) در کدام یک از مناطق آب و هوایی ، سرعت ترکیب کانی ها با اکسیژن را افزایش می دهد؟

1) گرم و خشک

2)  سرد وکوهستانی

3) بیابانی

4) گرم و مرطوب

6) رسوباتی که توسط رودخانه به دریا حمل می شوند، برچه اساسی ته نشین می شوند؟

1) سختی

2) جنس

3) اندازه

4) نوع کانی

7) مجموعه تغییراتی که طی آن انواع سنگ ها به یکدیگر تبدیل می شوند، …………….. نام دارد.

1) فرسایش

2) چرخه سنگ

3) هوازدگی

4) دگرگونی

8) با مشاهده رسوبات زاویه دار می توان گفت این رسوبات توسط کدام عامل حمل شده اند؟

1) یخچال

2) رودخانه

3) باد

4) آب های زیر زمینی

9) در کدام یک از مناطق زیرفرسایش خاک شدیدتر است؟

1) زمین پرشیب در مناطق گرم و خشک

2) زمین پرشیب در مناطق پرباران

3) زمین مسطح در مناطق گرم و خشک

4) زمین هموار در مناطق جنگلی

10) نتیجه تاثیر عوامل فرسایشی مختلف بر سطح زمین کدام است؟

1) مسطح شدن

2) برآمده شدن

3) پست و بلند شدن

4) فرو رفتن

ادامه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 13

11) خاک رس از هوازدگی شیمیایی کدام سنگ ایجاد می شود؟ 

1) گرانیت

2) ماسه سنگ

3) مرمر

4) آهک

12) آهن به طور خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه به صورت آهن اکسید است؛ ولی سنگ های آسمانی که به زمین برخورد کرده اند، دارای آهن خالص اند زیرا ……….. نبوده است.           

1) اکسیژن

2) حرارت

3) تغییرات دما

4) هوازدگی فیریکی

13) رسوباتی که یخچال ها حمل می کنند، معمولاً ………… هستند.   

1) زاویه دار

2) گرد و کوچک

3) خرد و قطعات کوچک

4) قطعات برزگ

14) در کدام استان ……… با هوازدگی شیمیایی خاک بیشتری تشکیل می شود؟      

1) گیلان

2)کرمان

3) قم

4) تهران

15) آب باران با انحلال سنگ های آهکی غار ها را به وجودمی آورد. این عمل،………….محسوب می شود.   

1) نوعی هوازدگی شیمیایی

2) نوعی هوازدگی فیزیکی

3) انحلال فیزیکی

4) تغییر فیزیکی

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید