خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم : اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

در این برگه به پاسخ فعالیت های فصل 2 علوم هفتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل دوم آشنایی داشته باشید.

در این فصل اهمیت اندازه گیری در زندگی و علوم مورد بحث قرار می گیرد سپس به آموزش اندازه گیری، اهمیت یکاها (واحدها) ، جرم و وزن ، طول و حجم ، زمان و چگالی) و دقت در اندازه گیری پرداخته می شود.

کانال تلگرام فرامعلم

در این فصل با کاربرد ابزارهای اندازه گیری جرم و وزن ، طول و حجم و زمان و دقت آنها آشنا می شوند.

مرور فصل : پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم

مرور فصل 7 علوم هفتم

فعالیت صفحه 7 پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم

فعالیت صفحه 7 پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم در مواردی که جرم یک جسم کم باشد ، معمولاً از یکای گرم برای بیان جرم آن استفاده می کنند؛ مثلاً برای جرم مداد ، گل زعفران و … می توان از یکای گرم استفاده کرد.

در مواردی که جرم جسم بزرگ تر باشد، از یکای کیلوگرم استفاده می شود. در موارد باز هم بزرگ تر، می توان از یکای تُن و … استفاده کرد.

فعالیت صفحه 8

فعالیت

فعالیت صفحه 8 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 

فعالیت صفحه 8

طول مداد از مرتبهٔ چند یا چندین سانتی متر است و بهتر است برای بیان آن از یکای سانتی متر استفاده کنیم.

قطر نوک مدادهای اتود معمولاً از مرتبهٔ  0/1 میلی متر تا 1 میلی متر است؛ بنابراین بهتر است برای بیان قطر آن از یکای میلی متر استفاده شود.

طول حیاط خانه از مرتبهٔ متر است و طول جاده ها از مرتبهٔ کیلومتر است.

فعالیت صفحه 9

فعالیت صفحه 9 پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم

برای پیدا کردن حجم اجسامی مانند سنگ که شکل هندسی مشخصی ندارند، راه های متفاوتی وجود دارد؛

مثلاً می توانیم مقداری آب در استوانهٔ مدرج بریزیم و حجم آن را بخوانیم؛

سپس جسم را درون آن بیندازیم و حجم جدید را بخوانیم. اختلاف این دو عدد برابر حجم جسم است.

فعالیت صفحه 9

فعالیت صفحه 9 پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم

مکعب فلزی و پلاستیکی در آب فرو می رود اما مکعب چوبی فرو نمی رود.

خود را بیازمایید صفحه 10

خود را بیارمایید صفحه 10 پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم

پاسخ :

فعالیت صفحه 10

فعالیت صفحه 10 پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم

فعالیت صفحه 11

فعالیت صفحه 10پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید