خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

در این برگه به پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل هشتم آشنایی داشته باشید.

ابتدا با نگاهی گذرا به اهداف فصل هشتم می پردازیم سپس  فعالیت های متن فصل را پاسخ می دهیم.

کانال تلگرام فرامعلم

مطالعه و شناخت مفهوم انرژی، شکل های متفاوت آن و نحوهٔ تبدیل شکل های متفاوت انرژی به یکدیگر ، این امکان را برای ما فراهم می سازد تا درک بهتری از پدیده های فیزیکی و زیستی پیرامون خود داشته باشیم.

افزون بر این ، آنچه سبب می شود تا انرژی جسمی از شکلی به شکل دیگرتبدیل شود ، یا از جسمی به جسم دیگر منتقل شود، به دلیل کاری است که انجام می شود.

با انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر ، شکل انرژی می تواند نسبت به شکل اولیهٔ انرژی متفاوت باشد.

مرور فصل پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

مرور فصل پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

فعالیت صفحه 63

فعالیت صفحه 63

باید روی این موضوع بیش تر کار کنم.

او کارش را خوب انجام داده است.

رضا با بالا بردن جعبه 50 نیوتنی تا ارتفاع 8 متر کار انجام داده است.

برو کار میکن مگو چیست کار

کارگاه من محل مطمئنی برای نیرو های کار است.

فکر کنید صفحه 64

فکر کنید صفحه 64

رضا با بالا بردن جعبه 50 نیوتنی تا ارتفاع 8 متر کار انجام داده است.

کار رضا قابل اندازه گیری است زیرا کار وقتی انجام می شود که نیرویی بر جسمی وارد شود و جسم در راستای نیرو جابجا شود.

آزمایش کنید صفحه 64

آزمایش کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

هنگامی کار انجام می شود که نیروی وارد شده به جسم، سبب جابه جا شدن آن شود.

 کار = نیرو × جابه جایی

خود را بیازمایید صفحه 66

١) شکل زیر شخصی را نشان می دهد که با نیروی افقی ٣٢٥ نیوتونی جعبه ای را به اندازهٔ ٢ متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جابه جا می کند.

کاری که این شخص روی جعبه انجام می دهد، چقدر است؟خود را بیازمایید پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

کار = نیرو × جابه جایی

ژول 650= 325 × 2

٢ ) به شکل  زیر خوب نگاه کنید.همچنین به عددهای نوشته شده روی آن توجه کنید.

برداشت خود را از این شکل با توجه به مفهوم کار بیان کنید.

در سمت راست شخص وزنه سنگین 100 نیوتنی را می خواهد تا ارتفاع 1 متر جابجا کند اگر بتواند آن را بالا ببرد، کاری که انجام داده است 100 ژول خواهد بود.

اما شخص همان وزنه را در سمت چپ با نیروی 50 نیوتن به فاصله 2 متر به راحتی جابجا می کند و همان کار را یعنی 100 ژول انجام می دهد.

شما کدام روش را برای جابه جایی جسم ترجیح می دهید؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

روش دوم در این روش با نیروی کم بر مقاومت ریاد غلبه می شود و کار آسان تر انجام می شود.

فعالیت صفحه 67 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

فکر کنید صفحه 67 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

فکر کمید پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

الف) چون جرم هر دو اتومبیل یکسان است ولی اتومبیل سبز رنگ تندتر حرکت می کند ، انرژی جنبشی بیشتری دارد.
ب) چون سرعت اتومبیل و کامیون یکسان است ولی جرم کامیون بیشتر از اتومبیل است ، در نتیجه انرژی جنبشی کامیون بیشتر است.

فعالیت صفحه 68 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

با انجام این فعالیت به این نتیجه می رسیم که  کار انجام شده روی جسم به شکل انرژی جنبشی در جسم تبدیل می شود.

 همچنین هر جسم در حال حرکت نیز می تواند ، انرژی خود را به اجسام دیگر منتقل کند و روی آنها کار انجام دهد.

آزمایش کنید صفحه 68

آونگ را با زاویه های مختلف مطابق جدول زیر از خط قائم منحرف کردیم و میزان جابجایی را مطابق جدول بدست آوردیم.

میزان انحراف نسبت به قائم 15 درجه 30 درجه 45 درجه 60 درجه
میزان جابجایی 5 سانتی متر 10 سانتی متر 15 سانتی متر 20 سانتی متر

مشاهده شد هرچه میزان انحراف زیاد تر شود میزان جابجایی هم بیشتر می شود ومیزان انرژی به ارتفاع گلوله بستگی دارد.

آزمایش را مطابق جدول با گلوله های متفاوت و زاویه ثابت 45 درج انجام دادیم و عددهای جدول زیر بدست آمد.

جرم گلوله ها 10 گرمی 20گرمی 30گرمی 50گرمی
میزان جابجایی 5 سانتی متر 10 سانتی متر 29سانتی متر 48 سانتی متر

نتیجه می گیریم که با زاویه ثابت، هرچه جرم گلوله بیش تر باشد میزان جابجایی و میزان انرژی بیش تر است و در مجموع نتیجه می گیریم انرژی پتانسیل گرانشی به جرم و ارتفاع جسم بستگی دارد.

فکر کنید صفحه 69 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

فکر کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

در این شکل تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی جنبشی نشان داده شده است.

در تصویر سمت راست وزنه ای بالا برده می شود و انرژی جنبشی به پتانسیل تبدیل و ذخیره می شود.

در تصویر سمت چپ پس از رها شدن وزنه انرژی پتانسیل به جنبشی تبدیل شده است و در برخورد با شی موجب تغییر شکل آن شده است.

خود را بیازمایید صفحه 70 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

خود را بیازمایید صفحه 70 - پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

با توجه به قانون پایستگی انرژی داریم:

انرژی گرمایی30000 ژول + انرژی جنبشی 15000 ژول = انرژی سوخت 45000 ژول

خود را بیازمایید صفحه 71

خود را بیازمایید

با توجه به جدول 1  صفحه 71 کتاب درسی به سادگی می توان انرژی شیمیایی ذخیره شده در هریک از مواد ذکر شده را به دست آورد.

برای مثال با توجه به اینکه انرژی موجود در تخم مرغ 6/7 است، برای یک تخم مرغ 60 گرمی داریم:

کیلو ژول 402    =   60  *  6/7   = انرژی تخم مرغ

به همین ترتیب می توان برای سایر مواد غذایی، انرژی ذخیره شده را حساب کرد و برای
به دست آوردن انرژی کل، مجموع این انرژی ها را به دست آورد.

کیلو ژول 45   =   50  *  0/9   = انرژی گوجه فرنگی

کیلو ژول 1130   =   100  *  11/3   = نان لواش

کیلو ژول 1577=402+45+1130

فعالیت صفحه 72

با توجه به فهرست صفحه 71 می توان مقدار تقریبی سه وعده غذایی را مانند جدول زیر بدست آورد.

صبحانه نهار شام
100 گرم نان +100گرم شیر+یک تخم مرغ 200 گرم برنج+100گرم مرغ+30 گرم سیب زمینی 50 گرم غلات +50 گرم کیک+30 گرم بستنی+100 گرم موز
1130+180+544=1854 800+670+117=1587 250+900+279+360=1150

فکر کنید صفحه 72

فکر کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

خورشید منبع اصلی انرژی مصرفی ماست که به طور غیرمستقیم در موادغذایی که مصرف می کنیم، ذخیره می شود.

فکر کنید صفحه 72

فکر کنید صفحه 72پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

همان طور که دیده می شود، انرژی کل وعدهٔ غذایی 1577 کیلو ژول است و با توجه به اینکه یک نوجوان در حال رشد حدود 10 تا 12 هزار کیلو ژول انرژی نیاز دارد.

1577 کیلو ژول برای یک وعده صبحانه ناکافی است. توجه کنید که وعدهٔ صبحانه بسیار مهم است و دست کم باید یک سوّم انرژی مورد نیاز یک روز را فراهم کند.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید