خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 8 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هفتم فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن

دانش آموز عزیز پس از خواندن متن درسنامه به نمونه سوال علوم هفتم فصل 8 که زیر آورده شده است پاسخ دهید.

پس از پاسخ به سوالات می توانید پاسخ نامه و جواب ها را از اینجا ببینید و نتایج خود را تحلیل کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

نمونه سوال علوم هفتم فصل 8

برای جای خالی کلمه ی مناسب پیشنهاد کنید

  1. مهم ترین ویژگی انرژی ، قابلیت ………………….آن است .
  2. هر چه قدر مقدار نیرو و جابجایی بیشتر باشد، مقدار کار انجام شده ………………….خواهد بود.
  3. وقتی از کوه بالا می رویم ، انرژی پتانسیل ………………….در بدن ما ذخیره می شود.
  4. مقدار انرژی نهفته شده در غذایی که می خوریم را با یکای ………………….بیان می کنند.
  5. وقتی کیفی را روی سطح افقی در دست بگیریم و جابجا کنیم روی کیف ……………… انجام نمی دهیم.
  6. انرژی پتانسیل توپی 500گرمی در ارتفاع 10 متری تقریبا ……………… ژول است
  7. در هنگام برخورد یک سنگ در حال سقوط ، انرژی آن به ……………… تبدیل شده و از بین می رود.
  8. هر یک ژول معادل ……………… کالری است.

گزینه درست را پیشنهاد کنید.

1) در کدام گزینه قطعآً کار انجام می شود؟

1) افتادن سنگ از کوه

2) حرکت ماهواره در مدار زمین

3) نگهداری وزنه بالای سر

4) هل دادن دیوار یک خانه

2) هنگامی که وزنه بردار ، وزنه را به بالای سر منتقل می کند ، انرژی …… درحال تبدیل به انرژی ………….. است.

1) شیمیایی- جنبشی

2) جنبشی- شیمیایی

3) جنبشی -گرانشی

4) گرانشی – جنبشی

3) سنگ یک تنی از ارتفاع 10 متری رها می شود و در مسیرش تا برخورد به زمین 1000 ژول انرژی به مولکول های هوا می دهد. سنگ در لحظه ی برخورد با زمین چند ژول انرژی خواهد داشت؟

1) 99

2) 101

3) 99000

4) 101000

4) به یک لامپ 1500 ژول انرژی الکتریکی وارد می شود. لامپ 200 ژول نور تولید می کند. این لامپ چند ژول گرما تولید کرده است؟

1) 1300

2) 1500

3) 1700

4) 2000

5) اگر جسمی به جرم m را به مسافت x روی سطحی افقی صافی بلغزانیم، مقدار کار نیروی گرانش:

1) با مسافتی که جسم طی کرده متناسب است.

2) به میزان ناهمواری سطح بستگی دارد.

3) با وزن جسم متناسب است.

4) معادل صفر خواهد بود.

6) یکای اندازه گیری کدام یک ژول است؟  

1) نیرو

2) وزن

3) انرژی

4) سرعت

7) در کدام حالت به جسم نیرو وارد شده است؟   

1) جسم شروع به حرکت کند

2) جسم متوقف می شود

3) حرکت جسم کند می شود

4) هر سه حالت

8) مقدار انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد؟  

1) جرم جسم

2) سرعت حرکت جسم

3) ارتفاع جسم از سطح زمین

4) جرم و مجذور سرعت جسم

9) مقدار انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم به کدام عامل بستگی ندارد؟

1) جرم

2) ارتفاع

3) شتاب جاذبه زمین

4) سرعت

10) کدام یک دارای انرژی پتانسیل شیمیایی است؟         

1) خورشید

2) آب پشت سد

3) زغال سنگ

4) آب جاری

11) کدام جسم دارای انرژی پتانسیل کشسانی است؟      

1) ساعت کوک شده

2) وزنه آویخته شده

3) آب پشت سد

4) آونگ در حال نوسان

12) کدام جسم دارای انرژی جنبشی است؟  

1) کودکی که بالای سرسره نشسته است.

2) قاب عکسی که به دیوار آویزان است.

3) قطعه چوبی که روی آب رودخانه است.

4) سیبی که روی درخت است.

13) با سرعت ثابت 20 کیلو متر بر ساعت ،کدام یک انرژی جنبشی بیش تری دارد؟   

1) کامیون

2) دوچرخه سوار

3) اتومبیل سواری پراید

4) موتور سیکلت سوار

14) انرژی پتانسیل گرانشی کدام مورد بیش تر است؟     

1) یک وزنه 10 نیوتنی در ارتفاع 10 متری

2) یک وزنه 5 نیوتنی در ارتفاع 20 متری

3) یک ظرف آب 100 کیلو گرمی در ارتفاع 1 متری

4) یک چمدان 20کیلو گرمی در ارتفاع 10 متری

15) رضا یک ساک 50 نیوتنی را در ارتفاع 0.5 متری از سطح زمین نگه داشته است او چند ژول کار بر روی وزن انجام می دهد؟        

1) 2.5

2) 25

3) 250

4) صفر

16) کدام یک انجام کار محسوب نمی شود؟

1) وزنه بردار وزنه را به طرف بالا می برد.

2) وزنه بردار وزنه را بالای سر خود نگه می دارد.

3) وزنه ای سقوط می کند.

4) وزنه ای روی زمین به صورت افقی جابجا می شود.

17) یکای اندازه گیری کدام کمیت ها یکسان است؟        

1) کار و انرژی

2) سرعت و مسافت

3) نیرو و انرژی

4) نیرو و کار

18) در یک حبه قند کدام صورت انرژی وجود دارد؟

1) شیمیایی

2) گرمایی

3) حرکتی

4) ماهیچه ای

19) کدام تبدیل انرژی در حرکت اتومبیل مفیدتر است؟    

1) شیمیایی به نور

2) حرکتی به گرما

3) شیمیایی به حرکتی

4) حرکتی به صوتی

20) در کدام مورد انرژی پتانسیل به جنبشی تبدیل می شود؟     

1) بالا رفتن از پله

2) کشیدن زه کمان

3) تجمع آب در پشت سد

4) آتش گرفتن چوب

خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 8

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید