خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 10 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هفتم فصل 10 : گرما و بهینه سازی

پس از مطالعه ی متن درسنامه این فصل، به نمونه سوال علوم هفتم فصل 10 که زیر آورده شده است پاسخ دهید.

پس از پاسخ به سوالات می توانید پاسخ نامه و جواب ها را از اینجا ببینید و نتایج خود را تحلیل کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

نمونه سوال علوم هفتم فصل 10

جملات زیر را با کلمه مناسب پر کنید.

1) اندازه ی دما به …………… ذره های یک جسم بستگی دارد.

2) وسیله ی اندازه گیری دقیق دما …………… نامیده می شود.

3) گرما مقدار …………… منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد است.

4) اگر دو جسم در کنار هم باشند و دمای آن ها تغییر نکند ، حتما با یکدیگر در …………… هستند.

5) دیواره فلاسک برای کاهش اتلاف انرژی از طریق …………… ، نقره اندود شده است.

6) پشم شیشه و فایبرگلاس به علت داشتن هوای محبوس …………… خوب محسوب می شوند.

7) وقتی دست خود را مقابل اتوی داغ گرفته ایم ، گرما از طریق …………… به دست ما می رسد.

8) دماسنج نواری با تغییر……………. و دماسنج الکلی با تغییر …………… دما را نشان می دهند.

برای سوالات زیر گزینه مناسب پیشنهاد کنید.

۱) برای انتقال گرما به طریق رسانش از جسم A به جسم B لازم است………… باشد.

۱) دمای جسم A بیش تر از جسم  B

2) قابلیت هدایت گرمایی جسم A بیش از جسم  B

۳) جرم جسم  Aبیش تر از جسم  B

4) حجم جسم  Aبیش از جسم B

۲) جذب و تابش گرما به وسیله ی یک جسم سیاه و مات نسبت به جذب و تابش گرما به وسیله ی یک جسم سفید و براق و هم دما به ترتیب چگونه است؟

۱) بیش تر- بیش تر

2) بیش تر-کم تر

3) کم تر- کم تر

4) کم تر- بیش تر

۳) سریع ترین روش انتقال گرما کدام است؟

۱) همرفت

2) رسانش

3)  تابش

4) تابش و همرفت

۴) دو قطعه آهن و چوب هر دو، در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد هستند. در اثر لمس کردن، آهن  گرم تر از چوب احساس می شود. زیرا ………………… بیش تر است.

۱) چگالی آهن از چوب

2) رسانش گرمایی آهن از چوب

۳) ظرفیت گرمایی ویژه آهن از چوب

4) ظرفیت گرمایی ویژه چوب از آهن

۵) اگر بخواهیم مقداری آب داغ را سریع تر خنک کنیم، آن را در ظرف ……………… می ریزیم.

۱) شیشه ای با دهانه بزرگ

2) پلاستیکی با دهانه بزرگ

۳) فلزی با دهانه بزرگ

4) فلزی با دهانه کوچک

۶) در پدیده همرفت ، انتقال گرما توسط کدام یک از موارد زیر صورت می گیرد؟

۱) انتقال انرژی از مولکولی به مولکول مجاور

2) توسط حرکت یک پمپ

۳) حرکت الکترون های آزاد جسم

4) جابجایی ذرات ماده

۷) کدام یک از عوامل زیر سبب انتقال گرما از یک منبع به منبع دیگر می شود؟

۱) وجود هوا بین دو منبع

2) وجود یک ماده رسانا بین دو منبع

۳) اختلاف دمای دو منبع

4) اختلاف مقدار گرمای دو منبع

۸) جسم A با اجسام B و C در تعادل گرمایی هستند. در این صورت …………………… است.

۱) مجموع دمای دو جسم B وCبرابر با جسمA

2) دمای جسم B  و C یکسان

۳) گرمای جسمB و C یکسان

4)  گرمای جسم A با گرمای جسم B وC یکسان

۹) کدام یک از فرآیند های زیر ، مثال مناسبی برای انتقال گرما از طریق رسانش است؟

۱) از دیگ بخار به مخزن آب داغ

2) از شعله به قابلمه

۳) از بخاری برقی به شخص مقابل آن

4) از سطح گرم رادیاتور فلزی به اتاق

۱۰) ماهواره ای حول زمین در حال گردش است و اطراف ماهواره خلاء کامل است. کدام یک از پدیده های زیر، ممکن است دمای سطح ماهواره را تغییر دهد؟

۱) رسانش

2) همرفت

3) تابش

4) گرانش زمین

۱۱) کدام یک از عبارت های زیر در مورد انتشار گرما درست است؟

۱) در رسانایی گرما، مولکول های جسم پس از گرم شدن از نقطه ای به نقطه ی دیگر می روند.

۲) درجابجایی­ گرما، مولکول­های­ جسم به نوبت­ گرم شده وگرما را به مولکول­های مجاور انتقال می­دهند.

۳) تابش گرما در دمای معین انجام می شود و گاز در انتقال آن نقش ندارد.

۴) در جابجایی گرما، ذرات جسم پس از گرم شدن از پایین به بالا حرکت می کنند.

12) کدام نوع از اشعه های خورشیدی باعث آفتاب سوختگی می شود؟   

1) نور مرئی

2) فرابنفش

3) رادیویی

4) ایکس

13) چگالی مکعب مربع همگنی 20 گرم بر سانتی متر مکعب است. آن را به 4 مکعب کوچک تر و مساوی تقسیم می کنیم، چگالی یک قطعه آن پس از تقسیم چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

1) 5

2) 10

3) 20

4) 80

14) چند جسم که از نظر سطح، جنس و حجم با هم برابرند، رنگ های متفاوتی با هم دارند اگر بخواهیم از طریق تابش آنها را سرد کنیم ، کدام زود تر گرما از دست می دهد؟     

1) سبز

2) سفید

3) سرخ

4) سیاه

15) درهوای سرد، تیغه فلزی چاقو سرد تر ازدسته چوبی آن به نظر می رسد زیرا ……      

1) فلز رسانای بهتری برای گرماست.

2) فلز همیشه سرد تر از چوب است.

3) فلز رنگ درخشان تری نسبت به چوب دارد.

4) دمای چوب ثابت و بدون تغییر است.

16) اگر جرم معینی از یخ صفر درجه به آب صفر درجه تبدیل شود ، در کدام کمیت تغییر حاصل نمی شود؟

1) حجم

2) دما

3) حالت

4) گرما

17) وقتی دو قطعه یخ به هم می چسبند، مربوط به چیست؟     

1) فرو رفتن پستی ها و بلندی ها در هم

2) ذوب و انجماد یخ بر اثر فشار

3) وجود نیروی اصطکاک بین قطعه های یخ

4) وجود نیروی گرانش و اینرسی

18) در هنگام کدام یک از اعمال زیر انرژی درونیِ ماده افزایش چشمگیری دارد؟  

1) تصعید

2) میعان

3) انجماد

4) تبخیر

19) کدام عمل زیر باعث کاهش دمای یک جسم می شود؟         

1) جذب گرما

2) بازتابش گرما

3) تابش گرما

4) افزایش جنبش مولکول ها

20) دو جعبه ی فلزی, جنس و اندازه یکسان دارند, یکی از آنها را به رنگ سیاه و دیگری به رنگ سفید انتخاب کرده ایم و آنها را تا دمای 100 گرما داده ایم. اکنون کدام یک انرژی بیش تری تابش می کند؟    

1) جعبه سفید

2) جعبه سیاه

3) ابتدا سیاه سپس سفید.

4) ابتدا سفید و سپس سیاه

خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 10 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید