خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزشی تدریس فصل 2 علوم هشتم : تغییر های شیمیایی در زندگی

در این فصل (فیلم آموزشی تدریس فصل 2 علوم هشتم) کاربران تغییر های شیمیایی در زندگی، آشنا می شوند.

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانیدپاسخ نامه نمونه سوال تستی علوم  هشتم فصل 2 مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

اهداف فصل

 1. با جنبه های مفید و زیانبار تغییرهای شیمیایی آشنا شوند.
 2. با نشانه های تغییر شیمیایی مانند تغییر دما، تغییر رنگ، خروج گاز، تشکیل رسوب، تغییر بوو ایجاد شعله آشنا شوند.
 3. بدانند که روش های آزاد کردن انرژی ذخیره شده در مواد، متفاوت است.
 4. سوختن، یکی از روش های آزاد کردن انرژی مواد است.
 5. درک کنند که برای سوختن، مادهٔ سوختنی، گرما و اکسیژن لازم است .
 6. بتوانند معادلهٔ نوشتاری سوختن را بنویسند.
 7. تفاوت سوختن کامل و ناقص را بدانند.
 8. راه های خاموش کردن آتش را توضیح دهند.
 9. درک کنند که فلزها هم در شرایط مناسب می سوزند.
 10. بدانند که همهٔ مواد انرژی شیمیایی دارند.
 11. درک کنند که هرچه اکسیژن بیشتر باشد، سوختن سریع تر است.
 12. پی ببرند که گلوکز در بدن جانداران با اکسیژن دچار تغییر شیمیایی می شود و انرژی آزاد می کند. انرژی آزاد شده دقیقاً با انرژی حاصل از سوختن گلوکز برابر است.
 13. بدانند که در بدن جانداران تغییر شیمیایی مواد غذایی با اکسیژن در حضور آنزیم ها انجاممی شود. این تغییر یک تغییر شیمیایی کنترل شده است.
 14. درک کنند که تولید جریان الکتریکی یکی از روش های استفاده از انرژی ذخیره شده درفلزهاست.
خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کانال تلگرام فرامعلم