خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم ششم درس 11 با پاسخ نامه

کاربر گرامی در این نوشته یک نمونه سوال تستی علوم ششم درس 11 با پاسخ نامه طراحی شده است لازم است ابتدا پاسخ سوالات را با استفاده از دانسته های خود بدست بیاورید سپس با استفاده از پاسخ نامه پایان این نوشته جواب های خود را با پاسخ ها بررسی کنید  تا تحلیل درستی از فعالیت خود داشته باشید.

نمونه سوال علوم ششم درس 11 با پاسخ نامه برگ

نمونه سوال تستی علوم ششم درس 11 با پاسخ نامه

کانال تلگرام فرامعلم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) کدام گزینه نادرست است ؟

 1. محل اصلی غذاسازی برگ سبز رنگ گیاهان است.
 2. در همه گیاهان برگ فقط اندام فتوسنتز کننده است.
 3. سبزینه موجود در گیاهان انرژی نور خورشید را جذب می کند.
 4. فتوسنتز یعنی غذاسازی به کمک نور.

2) کدام یک دانه روغن دار محسوب می‌شود؟

 1. گندم
 2. برنج
 3. جو
 4. کنجد

3) کدام یک میوه نشاسته دار محسوب‌می شود؟

 1. نارگیل
 2. انار
 3. مغزگردو
 4. موز

4)  سیب زمینی جزء کدام یک از شاخه‌های زیر است؟

 1. میوه نشاسته دار
 2. میوه روغن دار
 3. ساقه نشاسته دار
 4. ساقه روغن دار

5)  دانه جو، جزء کدام یک از شاخه های زیر است؟

 1. دانه روغن دار
 2. دانه نشاسته دار
 3. دانه گلوکز دار
 4. دانه پروتئین دار

 6) گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟

 1. گیاهان کربن دی اکسید محیط را گرفته و اکسیژن به طبیعت وارد می‌کنند .
 2. گیاهان با عمل فتوسنتز سبب افزایش کربن دی اکسید می‌شوند.
 3. در گیاهان روزنه های برگ اکسیژن را دریافت و کربن دی اکسید خارج می کنند.
 4. گیاهان با مرطوب کردن هوا به کاهش آلودگی کمک می کنند.

 7)  کدام گزینه درست است؟

 1. برگ گیاهان انرژی نور خورشید را جذب کرده و نشاسته تولید می‌کند.
 2. فتوسنتز با تولید کربن دی اکسید به کاهش گرمای هوا کمک می‌کند.
 3. آوند های گیاه مسئول رساندن کربن دی اکسید به سطح برگ ها هستند.
 4. تمام تولید کننده ها گیاهان فتوسنتز کننده هستند.

8) کدام گزینه درباره گیاهان برگ دار درست است؟

 1. بعضی از برگ گیاهان به شکل تله درآمده است و از ریشه گیاهان تغذیه می کند.
 2. برگ گیاهان به شکل تله درآمده تنها حشرات را می خورند از آن تغذیه می کند.
 3. برخی گیاهان مانند ساقه لوبیا کلروفیل دارند و از طریق آن نیز غذاسازی می‌کند.
 4. ساقه زیر زمینی سیب زمینی کلروفیل دارد و از طریق آن غذاسازی می‌کند.

9) چه تعداد از عبارت های زیر درباره عمل فتوسنتز درست است؟

 • نام دیگر کلروفیل سبزینه است که گیاهان از آن برای جذب نور خورشید استفاده می‌کنند.
 • تمامی گیاهان فتوسنتز کننده ، تولید کننده محسوب می‌شوند.
 • عمل فتوسنتز فرآیند غذاسازی گیاهان به وسیله ی نور خورشید است.
 • در فتوسنتز علاوه بر تولید غذا، کربن دی اکسید نیز تولید می‌شود.
 • فتوسنتز به کاهش آلودگی هوا و افزایش دمای کره زمین کمک می‌کند.
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 1

10) کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است ؟

 1. گندم
 2. تخمه آفتابگردان
 3. سیب زمینی
 4. کنجد

11) در کدام یک از گزینه ها نشاسته کم تری وجود دارد؟

 1. برنج
 2. ذرت
 3. موز
 4. نارگیل

12)  در متن زیر چند اشتباه علمی وجود دارد؟

مینا متوجه شد که در فضای بسته شمع بدون کربن دی اکسید خاموش می شود و گیاه نیز در فضای بسته و بدون اکسیژن پژمرده می‌شود اما اگر گیاه و شمع روشن هر دو در ظرف در بسته قرار گیرند گیاه شاداب شده اما شمع خاموش می شود.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

13) نوع ماده غذایی ذخیره در ذرت مانند کدام یک از موارد زیر است؟

 1. زیتون
 2. گردو
 3. تخمه آفتابگردان
 4. جو

14) کدام گزینه نادرست است ؟

 1. الکل به سرعت به آتش می گیرد و بنابراین نباید آن را حرارت مستقیم داد.
 2. فقط اندام اصلی تمام گیاهان(برگ) فتوسنتز می کند.
 3. برگ گیاهان که به شکل درآمده حتی می تواندحشرات را نیز شکار کند.
 4. اضافه کردن محلول ید به برگ آغشته به الکل سبب شناسایی نشاسته می‌شود.

15) افزایش میزان فتوسنتز موجب چه تاثیراتی بر کره زمین می شود ؟

 1. افزایش سطح آبهای اقیانوس با افزایش فتوسنتز
 2. افزایش آلودگی هوا با افزایش عمل فتوسنتز
 3. افزایش گرمای زمین با افزایش فتوسنتز
 4. افزایش سطح اکسیژن با افزایش فتوسنتز

16) به چه دلیل نباید الکل را حرارت مستقیم داد ؟

 1. زیرا الکل فرار است وبه سرعت بخار می شود وبخار آن آسیب می زند.
 2. چون به زودی به نقطه جوش رسیده وتشکیل جباب می دهد و لمس آن آسیب می زند.
 3. زیرا الکل نقطه جوش بالایی دارد و باید آرام آن را حرارت داد تا منفجر نشود.
 4. چون الکل با نقطه جوش پایین تر از آب به سرعت آتش می گیرد و خطرناک است.

17) کدام یک نتیجه ی اضافه کردن محلول ید به برگ شمعدانی آغشته به الکل را نشان می دهد؟

 1. برگ همچنان سبز رنگ می ماند.
 2. رنگ سبز برگ از بین رفته و سیاه می شود.
 3. به علت تولید نشاسته بنفش رنگ می شود.
 4. به علت تولید گلوکز قرمز می شود.

18) کدام یک در باره­ی نتیجه ی آزمایش شمع و گیاه درون ظرف بسته درست است؟

 1. شمع درون ظرف بسته خاموش می شود.
 2. گیاه در فضای در بسته پس از مدتی بدون اکسیژن از بین می رود.
 3. گیاه سالم و شمع روشن در ظرف بسته روشن می ماند.
 4. گیاه به علت کربن دی اکسید تولیدی شمع سالم می ماند و شمع خاموش می شود.

19) چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 • برگ اندام اصلی فتوسنتز کننده در همه گیاهان است.
 • برگ برخی گیاهان انرژی نور خورشید را در مواد غذایی ذخیره می‌کند.
 • برگ برخی گیاهان تولید کننده و برخی مصرف کننده محسوب می‌شود.
 • محل اصلی غذاسازی گیاه لوبیا ساقه آن است که کلروفیل زیادی دارد.
 • روزنه های برگ ،کربن دی اکسید را از هوا دریافت می‌کنند.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

20) کدام گزینه نوع ماده غذایی با یکدیگر متفاوت است؟

 1. کنجد – ارزن
 2. تخمه آفتابگردان – مغز گردو
 3. برنج – جو
 4. نارگیل – زیتون

پاسخ نامه نمونه سوال علوم ششم درس 11 با پاسخ نامه

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) کدام گزینه نادرست است ؟

 1. محل اصلی غذاسازی برگ سبز رنگ گیاهان است.
 2. در همه گیاهان برگ فقط اندام فتوسنتز کننده است.
 3. سبزینه موجود در گیاهان انرژی نور خورشید را جذب می کند.
 4. فتوسنتز یعنی غذاسازی به کمک نور.

در برخی گیاهان برگ به شکل تله در آمده و مصرف کننده است.

2) کدام یک دانه روغن دار محسوب می‌شود؟

 1. گندم
 2. برنج
 3. جو
 4. کنجد

رد گزینه ها

1)دانه نشاسته دار

2)دانه نشاسته دار

3) دانه نشاسته دار

 3) کدام یک میوه نشاسته دار محسوب‌می شود؟

 1. نارگیل
 2. انار
 3. مغزگردو
 4. موز

رد گزینه ها

 1. میوه روغن دار
 2. میوه روغن دار
 3. دانه ی روغن دار

ادامه نمونه سوال تستی علوم ششم درس 11 با پاسخ نامه

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید