خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی فصل 3 علوم نهم

کاربر گرامی پس از مطالعه ی دقیق درسنامه علوم نهم فصل 3  نمونه سوال را با دقت مطالعه کرده گزینه مناسب را انتخاب نمایید. پس از یافتن پاسخ سوالات به پاسخنامه نمونه سوال تستی فصل 3 علوم نهم مراجعه و پاسخ های خود را تحلیل کنید.

تحلیل هر آزمون اهمیت زیادی دارد و عمق یادگیری شما را افزایش می دهد.

کانال تلگرام فرامعلم

نمونه سوال تستی فصل 3 علوم نهم

نمونه سوال تستی فصل 3 علوم نهم

1) کدام عامل موجب کاهش کربن دی اکسید در چرخه کربن می شود؟

1) فعالیت انسان

2) فتوسنتز در گیاهان سبز

3) سوزاندن سوخت های فسیلی

4) مصرف گیاهان توسط جانوران علفخوار

2) کدام گزینه عامل ذوب یخ های قطبی است؟

1) افزایش کربن دی اکسید هوا

2) افزایش شدت غذاسازی در گیاهان سبز

3) چرای زیاد دام ها در مراتع

4) افزایش میزان بارندگی

3) چند درصد نفت خام صرف تولید فرآورده های مصنوعی و سودمند می شود؟

1) 20

2) 35

3) 80

4) 50

4) علت استفاده زیاد از نفت خام جهت تولید انرژی کدام گزینه است؟

1) سایر انرژی ها در دسترس نیستند

2) افزایش نیاز به انرژی و سهولت دسترسی به نفت خام

3) حمل و نقل آسان نفت خام

4) مقدار انرژی زیاد موجود در نفت خام

5) پیوند بین اتم های کربن و هیدروژن در هیدروکربن ها از چه نوعی است؟

1) کووالانسی

2) قطبی

3) یونی

4)داتیو

6) چه رابطه ای بین نقطه جوش هیدروکربن ها و ساختمان مولکولی آن ها وجود دارد؟

1) با افزایش تعداد هیدروژن و کربن در مولکول ، نقطه جوش زیاد می شود

2) نقطه جوش یک ماده هیدروکربن به غلظت آن بستگی ندارد

3) نقطه جوش هیدروکربن به جرم مولکولی آن بستگی ندارد

4) با کاهش مقدار کربن در مولکول نقطه جوش زیاد می شود

7) نقطه جوش کدام ماده زیاد تر است؟

1) بوتان

2) اتان

3) متان

4) هگزان

8) کدام گاز موجب رسیدن میوه ها می شود؟

1) اتان

2) اتیلن

3) متان

4) پروپان

9) برای جداسازی اجزای نفت خام از کدام خاصیت فیزیکی آن ها استفاده می شود؟

1) تفاوت نقطه جوش

2) چگالی

3) کاهش فشار

4) اختلاف نقطه انجماد

10) کدام عبارت نادرست است؟

1) پلی اتیلن همان پلی اتن است

2) پلاستیک از مشتقات مصنوعی حاصل از نفت خام است

3) با واکنش پلیمری شدن پیوند کووالانسی بین مولکول های اتن ایجاد می شود

4) خواص فیزیکی اتن و پلی اتن یکسان است

11) کدام ویژگی پلاستیک سبب می شود آن را آلوده کننده محیط زیست بنامیم؟

1) عمر طولانی

2) مقاومت در برابر رطوبت

3) ارزان بودن

4) در دسترس بودن

12) عناصر اصلی سازنده پلاستیک ها کدامند؟

1) اکسیژن و کربن

2) کربن و هیدروژن

3) نیتروژن و اکسیژن

4) هیدروژن و اکسیژن

13) نقطه جوش یک ماده به کدام ویژگی مولکول های آن ماده ارتباط بیش تری دارد؟

1) ربایش بین مولکول ها

2) پیوند بین اتم ها درمولکول

3) دمای محیط مولکول ها

4) غلظت

14) پیوند بین اتم ها در کدام ترکیب از نوع کووالانسی است؟

1) Na2O

2) H2SO4

3) C2H5OH

4) MgBr2

15) در برج تقطیر کدام ماده زودتر از نفت خام جدا می شود؟

1) قیر

2) هگزان

3) نفت سفید

4) بنزین

ادامه نمونه سوال تستی فصل 3 علوم نهم

نمونه سوال علوم نهم فصل 3 سوال 16

1) بنزین

2) نفت سفید

3) گازوئیل

4) بوتان

17) نمودار زیر، رابطۀ نقطۀ جوش 3 هیدروکربن مایع با تعداد اتم‌های کربن موجود در آن را نشان می‌دهد، کدام گزینه میزان جاری شدن هیدروکربن‌ها را به درستی نشان می‌دهد؟

1) A<B>C

2) A>B<C

3) A<B<C

4) A>B>C

 18) دمای ذوب و جوش دو هیدروکربن به شرح جدول زیر است. حالت فیزیکی آنها در دمای C  ۴۵ چگونه خواهد بود؟

ماده فرمول مولکولی نقطه ذوبC نقطه جوش C
پنتان C5H12 −130 ۳۶
هگزان C6H14 −95 ۶۸

1) هر دو به حالت مایع هستند.

2) هر دو به حالت گاز هستند.

3) پنتان مایع و هگزان گاز است.

4) هگزان مایع و پنتان گاز است.

19) کدام گزینۀ زیر دربارۀ  nC2H4(C2H4)n درست است؟

1) نمایش تشکیل پلی اتن است.

2) یک روش شیمیایی برای تهیّۀ الیاف مصنوعی است.

3) تشکیل اتیلن در برج تقطیر را نشان می‌دهد.

4) در این عمل پیوندهای دوگانه بین اتم‌های کربن می‌شکند.

20) اگر فرآوردۀ یک واکنش شیمیایی 3CO2+4H2O باشد، در این صورت باید مواد اولیه در مجموع چند اتم داشته باشند؟

1) 7

2) 12

3) 14

4) 21

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید