در پیوندهای زیر آموزش علوم هشتم به صورت فصل به فصل همراه با نمونه سوال مربوطه درج گردیده است.

آموزش علوم هشتم

آموزش علوم هشتم

فصل 1: مخلوط و جدا سازی مواد

فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فصل 3: از درون اتم چه خبر

فصل 4: تنظیم عصبی

فصل 5: حس و حرکت

کانال تلگرام فرامعلم

فصل 6: تنظیم هورمونی

فصل 7: الفبای زیست فناوری

فصل 8: تولید مثل در جانداران

فصل 9: الکتریسیته

فصل 10: مغناطیس

فصل 11: کانی ها

فصل 12: سنگ ها

فصل 13: هوازدگی

فصل 14: نور و ویژگی های آن

فصل 15: شکست نور               

علوم تجربی یکی از یازده حوزه درسی ملی است.

 براساس جهت گیری های این برنامه،

  یادگیری در برنامهٔ علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و مسئولانه از طبیعت کشف فعل خداوند تعریف شده است.

 به همین جهت شناخت و استفاده به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده ی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی است.

به همین دلیل باید :

همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی مورد استفاده قرار گیرد.

به عبارت دیگر سازماندهی محتوا و آموزش:
کسب علم مفید، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خلاق پرورش دهد، و در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی کاربرد داشته باشد