خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه

کاربر گرامی در این نوشته یک نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه طراحی شده است لازم است ابتدا پاسخ سوالات را با استفاده از دانسته های خود بدست بیاورید سپس با استفاده از پاسخ نامه پایان این نوشته جواب های خود را با پاسخ ها بررسی کنید  تا تحلیل درستی از فعالیت خود داشته باشید.

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) کدام یک از اجزای زیر متراکم کننده نور نیست؟

 1. عدسی چشمی
 2. عدسی شیئی
 3. لوله میکروسکوپ
 4. کندانسور

2) کدام پریاخته ی ساده را نمایش می دهد؟

کانال تلگرام فرامعلم

نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه شماره 1

3) چه تعداد از عبارات زیر درست است؟

 • اولین میکروسکوپ ها اجسام را ۱۰ تا ۲۰ برابر بزرگ ‌می کرد.
 • اصطلاح یاخته اولین بار برای حفره‌های چوب پنبه به کار رفت.
 • تقریباً همه میکروسکوپ های امروزی از کنار هم قرار گرفتن چند عدسی ساخته شدند .
 • منبع نوری یک میکروسکوپ می‌تواند لامپ یا نور منعکس شده شوند از یک آینه باشد .
 • جدیدترین میکروسکوپ الکترونی نمونه را تا ۲۰۰۰ برابر بزرگ می کند.
 1.  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

4) در کدام تصویر یاخته های سطحی و پوششی دهان نشان داده شده است؟

نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه شماره 2

5) نام یاخته زیر کدام گزینه است؟

نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه شماره 3

 1. یاخته های پوششی دهان
 2. تک یاخته های برکه
 3. تک یاخته مخمر
 4. یاخته های خونی

6)  در متن زیر چند اشتباه علمی وجود دارد؟

برای دیدن اجسام کوچک به ذره بین نیاز است ذره بین ها و همه ی میکروسکوپ ها از کنار هم قرار گرفتن چندین عدسی ساخته شده اند.پیشرفته ترین میکروسکوپ نوری می تواند نمونه را تا ۲۰۰۰ برابر بزرگتر نشان دهد. برای مشاهده دقیق یاخته های پوششی دهان ابتدا باید مقداری از یاخته های پوششی کنده شده را روی لامل منتقل کرد و روی نمونه لامل قرار داد و یک قطره آبی متیل برای رنگ آمیزی به آن اضافه کنیم. نمونه را در بالاترین وضعیت قرار داده و ابتدا عدسی چشمی با بزرگنمایی کم را در مسیر نور قرار داده نمونه را با گیره ثابت کنید و درون عدسی چشمی نگاه کنیم با استفاده از صفحه چرخان صفحه میکروسکوپ را به بالاترین نقطه آورده به گونه‌ای که تصویر در وسط میدان دید باشد سپس عدسی با بزرگنمایی زیاد در نهایت عدسی با بزرگنمایی کم و در مسیر نور قرار دهید و تصویر را تنظیم کنید.

 1. 6
 2. 5
 3. 3
 4. 4

7) چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 • در بدن انسان میلیاردها یاخته وجود دارد.
 • اکثر جانداران پریاخته ی هستند.
 • جلبک رشته ای نوعی پریاخته ی ساده است .
 • مخمرها پر یاخته هایی هستند که یاخته آن هابه شکل گرد و کروی دیده می‌شوند.
 • مخمر را از طریق تقسیم شدن تکثیر می شوند.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

8) کدام یاخته، یاخته جانوری است؟

 1. جلبک رشته ای
 2. یاخته پوششی دهان
 3. یاخته روزنه برگ
 4. مخمر

9) کدام گزینه نادرست است؟

 1. بدن تمامی جانداران از یاخته بنا شده است.
 2. میکروسکوپ های الکترونی نوع پیشرفته تری نسبت به میکروسکوپ های نوری هستند.
 3. نام دیگر لامل تیغک شیشه ای است.
 4. برای مشاهده نمونه فقط می توان از محلول لوگول استفاده کرد.

 10)  در شکل زیر کدام عدد نام قسمت میکروسکوپ را درست نشان نداده است؟

نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه شماره 4

 1. کنداکتور- 17
 2. صفحه میکروسکوپ- 12
 3. تنظیم میزان نور- 16
 4. عدسی شیئی- 8

ادامه نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه

11) کدام گزینه اجزای میکروسکوپ را به درستی نشان نمی دهد؟

نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه شماره 5

 1. تنظیم کند- 5
 2. عدسی شیئی -8
 3. عدسی چشمی-1
 4. کنداکسور- 10

 12) کدام گزینه درست است؟

 1. عدسی با بزرگنمایی متوسط را پس از عدسی با بزرگنمایی زیاد به آهستگی تنظیم می کنند.
 2. در ساختمان میکروسکوپ قدیمی، از قرارگرفتن چند ذره بین استفاده شده است و می‌تواند اجسام را ۱۰ تا ۲۰ برابر بزرگ کند.
 3. اصطلاح یاخته به معنای اتاق کوچک را رابرت هوک برای حفره های چوب به کار برد.
 4. یاخته های اطراف روزانه ، یاخته های نگهبان هستند.

13) کدام یک از تصاویر زیر مخمر نانوایی را نشان می دهد؟

نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه شماره 6

14) کدام گزینه درست است؟

 1. مخمر ها با تقسیم دوتایی زیاد می‌شوند.
 2. جلبک های رشته‌ای نوعی جاندار پر یاخته ی هستند.
 3. بیش تر جانداران پریاخته ای هستند.
 4. جلبک‌های تک یاخته ی نسبت به پرسلولی ساختار پیشرفته تری دارند.

15) کدام گزینه درست است؟

 1. لامل ، تیغه شیشه ای و لام تیغک شیشه ای است.
 2. با یک میکروسکوپ معمولی نمی توان گرده گیاهان را مشاهده کرد.
 3. برای مشاهده مخمر باید مقداری از آن را روی لامل گذاشت و لام را روی آن قرار داد .
 4. برای مشاهده بهتر نمونه یاخته پوششی دهان به آن لوگول یا آبی متیل می توان اضافه نمود.

16) تولید میکروسکوپ از قدیمی‌ترین به پیشرفته ترین نوع آن به چه شکل نیست؟

نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه شماره 7

 1. قدیمی‌ترین یک
 2. قدیمی دو
 3. جدیدترین ۴
 4. قدیمی سه

17) کدام گزینه درست نیست؟

 1. پس از قرارداد نمونه روی لامل، لام را روی آن قرار می دهیم.
 2. رابرت هوک ۴۰۰ سال پیش اولین میکروسکوپ را ساخت.
 3. اولین بار نام گذاری یاخته برای حفره‌های چوب پنبه به کار رفت.
 4. عدسی با بزرگنمایی زیاد را باید پس از تنظیم با عدسی با بزرگنمایی متوسط تنظیم کرد.

 18) کدام گزینه درست است؟

 1. مخمرها تنها قارچ های تک یاخته ی هستند.
 2. شکل مقابل نمونه از مخمر را در حال جوانه زدن نشان می‌دهد.
 3. جدیدترین میکروسکوپ الکترونی نمونه را تا ۲ هزار برابر خود بزرگ می‌کنند.
 4. اولین میکروسکوپ با قرار دادن ذره‌بین ها در کنار یکدیگر ساخته شده‌اند.

نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه شماره 7

19) هرگاه یك قطره آب راكد را در زیر میكروسكوپ قرار دهید ، موجودات رشته ای سبزرنگی را مشاهده خواهید كرد ، این موجودات چه نام دارند؟

 1. خزه ها
 2. جلبك ها
 3. سرخس ها
 4. گیاهان كوچك آبزی

  20) كدام یك از موارد زیر در سلول برگ تره و مخاط دهان مشترك نیست؟

 1. غشاء سیتوپلاسمی
 2. دیواره ی اسكلتی
 3. داشتن هسته
 4. وجود سیتوپلاسم

پاسخ نامه نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) کدام یک از اجزای زیر متراکم کننده نور نیست؟

 1. عدسی چشمی
 2. عدسی شیئی
 3. لوله میکروسکوپ
 4. کندانسور

رد گزینه ها

4)کندانسور: کندانسور(تشکیل شده از عدسی) نور را جمع کرده و آن را به‌طور مستقیم روی نمونه هدایت می‌کند

1)عدسی‌های چشمی اساساً از تعدادی عدسی محدب یا محدب الطرفین ساخته شده‌اند. عدسی چشمی در مجموع کار یک ذره بین را انجام می‌دهند و از تصویر ایجاد شده به وسیله 2)عدسی شیئی، تصویری مجازی، مستقیم (معکوس نسبت به جسم اولیه) و بزرگرتر درست می‌کند

تمامی عدسی های به کار رفته در میکروسکوپ نور را متراکم می کنند

لوله میکروسکوپ: استوانه‌ای است به طول تقریبی ۲۰ تا ۲۵ سانتیمرت که عدسی چشمی در باالی آن قرار دارد و از پائین به صفحه گردان متصل است.

2) کدام پریاخته ی ساده را نمایش می دهد؟

نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه شماره 8

رد گزینه ها

1)مخمر (قارچ) تک یاخته ی

3)تک یاخته ی

4)باکتری تک یاخته

گزینه 2 جلبک رشته ای یا پریاخته ی ساده را نشان می دهد.

ادامه نمونه سوال علوم ششم درس 10 با پاسخ نامه

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید