خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با پاسخ

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی

کاربر گرامی : در این برگه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی آورده شده است.

لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی را خوب مطالعه کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

سپس این نمونه سوال را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید و جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

جملات زیر کامل کنید. – نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 2

1) ماده ای را در آب ریخته ایم،حین انجام واکنش دمای آب پایین آمد،این واکنش……………….. است.

2) تبدیل انگور به سرکه توسط استوباکتری یک تغییر……… ……….. است.

3) سوخت ها دارای انرژی……… ……….. هستند.

4) یکی از گازهای تشکیل دهنده هوا………کربن دی اکسید……….. است که در کپسول های آتش نشانی استفاده می شود.

5) هرچه مقدار اکسیژن محیط بیشتر باشد شعله ی شمع در آن محیط،مدت زمان……………….. روشن می ماند.

6) تصعید نفتالین یک تغییر……………….. است.

7) در واکنش زنگ زدن آهن،زنگ آهن…….. ………… به حساب می آید.

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی

پاسخ درست را مشخص کنید.

1) کدام مورد زیر نشانه ی یک تغییر شیمیایی است؟

1) خارج شدن حباب های گاز از آب در حال جوشیدن

2) خارج شدن گاز کربن دی اکسید از نوشابه دراثرریختن نمک

3) بالا آمدن بخار آب از چای در حال سرد شدن

4) خارج شدن بخار آب از شمع روشن

2) تبدیل انرژی صورت گرفته در باتری ،شبیه کدام یک از تبدیلات گزینه های زیر است؟

1) سوختن چوب

2) واکنش قرص جوشان با آب

3) سوختن بنزین در خودرو

4) واکنش تیغه آهنی ومسی با آبلیمو

3) فراورده های کدام یک از واکنش های زیر مخلوط آب آهک را کدر می کند؟

1) غداسازی گیاهان«فتوسنتز»

2) آزمایش کوه آتشفشان با دی کرومات آمونیم

3) سوختن کاغذ                                                

4) تجزیه آب اکسیژنه

4) گاز حاصل از کدام یک از واکنش های زیر کبریت نیمه افروخته را شعله ور می کند؟

1) واکنش تجزیه هیدروژن پر اکسید                    

2) آزمایش کوه آتشفشان

3) سوختن هیدرو کربن

4) واکنش قرص جوشان با آب

5) کدامیک از تغییرات زیر فیزیکی نیست؟

1) حل شدن آبلیمو در آب

2) حل شدن شکر در آب

3) حل شدن قرص جوشان در آب                          

4) حل شدن اکسیژن در آب

6) در کدام مورد ساختار مولکولی ماده تغییر می کند؟

1) کف کردن سفیده تخم مرغ بر اثر زدن

2) تراش دادن نگین برای ساخت زیور آلات

3) تجزیه آب اکسیژنه به آب و گاز اکسیژن              

4) تولید یخ خشک با گرفتن گرما از گاز کربن دی اکسید

7) با توجه به واکنش شیمیایی زیر برای تولید 176 گرم آهن سولفید به ترتیب از چپ به راست چند گرم آهن و چند گرم گوگرد نیاز داریم؟

 آهن سولفید   <—-  گوگرد  +    آهن

       88 گرم   <—-  32 گرم + 56 گرم

1) 64-112                                             

2) 112-64

3) 70-106

4) 70 -106

8) طبق معادله ی نوشته شده در سؤال قبل ، اگر مخلوطی شامل 9 گرم آهن و 4 گرم گوگرد را در ظرف در بسته و بدون هوا گرما دهیم تا با هم ترکیب شوند در پایان واکنش کدامیک از این دو ماده به صورت ترکیب نشده باقی خواهد ماند؟

1) 2 گرم گوگرد

2) 3 گرم گوگرد

3) 2 گرم آهن                 

4) 3 گرم آهن

9) کدام تغییر زیر گرما گیر نیست؟

1) خشک شدن نان

2) تصعید نفتالین

3) بارش باران

4) ذوب کره

10) وقتی لوله ی محتوی گاز دی نیتروژن تترا اکسید را گرم می کنیم این گاز به نیتروژن دی اکسید تبدیل می شود:

1) تغییر فیزیکی رخ داده که گرماده است.

2) تغییر فیزیکی رخ داده که گرماگیر است.

3) واکنش شیمیایی رخ داده که گرماده است.

4) واکنش شیمیایی رخ داده که گرماگیر است.

11) واکنش بین فلز سدیم و گاز کلر که منجر به تولید نمک طعام (سدیم کلرید) می شود، نوعی واکنش…… و…… است.

1) جانشینی ساده – گرماده

2) ترکیب – گرماده

3) جانشینی ساده – گرماگیر

4) ترکیب – گرماگیر

12) سرپوشی روی شمع روشنی قرار می دهیم بعد از مدتی شمع خاموش می شود. به نظر شما چند درصد حجم هوای زیر سرپوش مصرف می شود تا شمع خاموش شود؟

1) 0/03 درصد

2) 21 درصد              

3) 40 درصد

3) 87 درصد

13) کدام گزینه صحیح نیست؟

1) با سوختن کامل کربن،گازی تولید می شود که می تواند آتش را خاموش کند.

2) در تغییر فیزیکی رابطه ی بین ذرات سازنده ی یک ماده تغییر می کند.

3) در هر واکنش شیمیایی اتم ها با آرایش جدید، مولکول های جدید می سازند.

4) هنگام سوختن شمع فقط تغییر شیمیایی رخ می دهد.

14) هنگام تجزیه ی آب اکسیژنه برای افزایش سرعت واکنش از چه ماده ای استفاده می شود؟

1) آهن اکسید

2) دی اکسید منگنز             

3) زغال نیمه افروخته

4) مورد الف و ب

15) وقتی غذا درون قابلمه می سوزد کدام مطلب در رابطه با آن نادرست است؟

1) ماده ی سیاه رنگ به جا مانده از سوختن غذا کربن است.

2) هنگام سوختن غذا ساختار مولکول های غذا تغییر می کند.

3) وزن غذا برابر با مواد جامد حاصل از سوختن غذا است.

4) وزن غذا کاهش می یابد.

16) در باتری لیمویی …………

1) از دو فلز غیر هم جنس استفاده می شود.

2) فلزات مورد استفاده را به طور مستقیم به هم وصل می کنند.

3) انرژی الکتریکی به شیمیایی تبدیل می شود.

4) فلزات به عنوان الکترولیت عمل می کنند.

17) در کدام یک از تغییرات شیمیایی زیر عنصر آزاد می شود؟

1) سوختن شمع

2) واکنش سرکه با تخم مرغ

3) سوختن گلوکز

4) واکنش میخ آهنی با کات کبود

18) نمودار زیر حجم مواد تولید شده طی یک واکنش شیمیایی  را با گذشت زمان نشان می‌ دهد. با اضافه کردن مقداری کاتالیزگر مناسب به مواد اولیه، کدام نمودار زیر تغییرات حاصل در این تغییر شیمیایی را به درستی نشان می‌دهد؟

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 2 نمودار

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 2 پاسخ نمودار

19) روشن شدن لامپ، حل شدن گاز در نوشابه، حل شدن قرص جوشان در آب، مخلوط کردن سرکه و جوش شیرین، به ترتیب از راست به چپ چه نوع تغییری هستند؟

1) فیزیکی، فیزیکی، شیمیایی، شیمیایی

2) فیزیکی، شیمیایی، شیمیایی، فیزیکی

3) شیمیایی، شیمیایی، فیزیکی، فیزیکی

4) شیمیایی، فیزیکی، فیزیکی، شیمیایی

20) در کدام گزینه ماهیت تغییر های رخ داده از نظر فیزیکی یا شیمیایی بودن یکسان نیست؟

1) ترش شدن شیر- سوختن درختان

2) زنگ زدن آهن- فاسد شدن میوه

3) جوشیدن آب- نگه داشتن تخم مرغ در سرکه

4) آزمایش کوه آتشفشان- ترش شدن شیر

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با پاسخ

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید